LRF är Sveriges största företagarorganisation med en diversifierad verksamhet. LRF-koncernen innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 534 Mkr (195 Mkr) för år 2019. Rörelseresultatet uppgick till -355 Mkr (409 Mkr) och finansnettot 890 (-215) miljoner kronor. Det innebär att LRF står fortsatt starkt i framtiden med tillgångar på över 6 miljarder. Skillnaden i rörelseresultat beror dels på den engångseffekt som förändrade ägarförhållandet i LRF Konsult gav upphov till samt att 2018 även innehöll en sista upplösning av en försäkringsreserv. Tack vare den stabila ekonomin kunde LRF under 2019 dessutom avsätta extraresurser i särskilda satsningar efter den extrema torkan 2018 som drabbade ett stort antal medlemmar.

Affärsverksamheten redovisar ett resultat på 39,2 Mkr (70,3 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag. Det är främst LRF Media och LRF Samköp som står bakom det ekonomiska resultatet. Utöver detta har innehav i intressebolag skrivits ner med 25,5 (25,9) Mkr, främst knutet till innehavet i LRF Konsult.

Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 215 Mkr (215 Mkr). 

– LRF är Sveriges största företagarorganisation med 140 000 medlemmar som representerar över 70 000 företag. LRF spelar en viktig roll för det gröna näringslivet genom att driva på för att förbättra villkoren för företagandet i branschen och för att stärka möjligheterna att bo och driva företag på landsbygden. Under min första tid som VD har jag rest runt i landet och fått många bevis på att det finns energi, framtidstro och utvecklingskraft i många av våra lantbruksföretag. Ska det kunna omsättas i ökade investeringar och ökad livsmedels- och skogsproduktion behöver de politiska förutsättningarna förbättras, exempelvis i form av god myndighetsutövning, för att öka våra medlemsföretags konkurrenskraft och underlätta för företagare att verka på landsbygden. LRFs starka finansiella ställning ger oss goda möjligheter för att på ett uthålligt och framgångsrikt sätt kunna fortsätta arbeta för att åstadkomma det, säger Anna Karin Hatt, LRFs VD och koncernchef.

Under 2018 har LRFs finansiella placeringar avkastat 16 (-2,4) procent och 8,4 (9,1) procent per rullande 10 år. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid är större än medlemsintäkterna. Vikande aktiemarknader under 2018 års sista månader vändes under 2019 till en kraftig uppgång vilket resulterat i ett finansiellt resultat som ligger långt över det förväntade.

För ytterligare kommentarer, kontakta LRFs presstjänst, press@lrf.se, 010-184 40 70 eller CFO Erik Pihlo, 010-184 42 52 .