Två månader har gått sedan Lantbrukarnas Riksförbund flaggade för oron för stark brist på arbetskraft hos företagare inom odling av grönsaker, bär och skogsplantering.

- Det har varit en fantastisk respons från arbetssökande, bemanningsföretag, kommuner, myndigheter, olika organisationer och från politiken. Alla har dragit åt samma håll. Vi är tacksamma för mobiliseringen och för hjälp och stöd från regeringen och samarbetspartierna. Det har starkt bidragit till att lösa utmaningarna, även om det fortfarande finns företag som har utmaningar, säger Anna Karin Hatt.

Fortsatt saknas många ordinarie medarbetare, de som kommer tillbaka från år till år i huvudsak från andra EU-länder men också från till exempel Ukraina. De har över åren blivit ryggraden i säsongsarbetet för många företag och står för ungefär 20 procent av den totala säsongsarbetskraften i Sverige. Dessa erfarna medarbetare är redan anställda av företagen, men många har ännu inte lyckats resa till Sverige.

- Beskedet att utländska säsongsarbetare, även från länder utanför EU, kommer vara välkomna att komma och jobba i den samhällsviktiga jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsnäringen inger hopp. Den ordinarie säsongspersonalen behövs. Tillsammans med nya säsongsanställda kan vi säkra att årets skogsplantor kommer i jorden, och att årets grönsaker och bär blir skördade.

För att lösa det mest akuta har många företag omfördelat och omprioriterat bland personal och arbetsuppgifter, men också anställt ny säsongspersonal. Olika aktörer har stöttat genom initiativ för att kanalisera personal till företagen och snabbutbildningar har startats. Nordic Choice Hotels, EU-migrant-organisationer, Malmö Stad, Stockholms Stad, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Beredskapslyftet är några av dem som ordnat strukturer för att hjälpa till med bemanning. Dessutom pågår matchningar genom Arbetsförmedlingen, framför allt direkt till odlare i Skåne.

Fakta trädgårdsnäringen

Svensk trädgårdsnäring är en del av jordbruket och innefattar odling av grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter. Odlingen sker både på friland och i växthus. Det är en bransch där efterfrågan ökar. Svensk yrkesmässig trädgårdsproduktion omsätter 6 miljarder kronor och består av ca 2 000 företagare. Produktionen finns över hela landet med huvuddelen ligger i södra Sverige och till allra största delen i Skåne.

Fakta skogsnäringen

Skogsnäringen bidrar med bland annat virke, papper och förpackningsmaterial. Näringen har stor betydelse för svensk ekonomi. Av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 9-12 procent. Näringen genererar cirka 70 000 jobb över hela landet genom skogsskötsel, skogsbruk och industrier. Cirka 75 procent av den svenska skogen är privatägd och det finns cirka 330 000 enskilda skogsägare. Skogsnäringen är en viktig del i den pågående omställningen till ett klimatneutralt biobaserat samhälle.