LRF-koncernens verksamhet är diversifierad. Den innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning. Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 215 Mkr (534 Mkr) för år 2020. Rörelseresultatet uppgick till -332 Mkr (-355 Mkr) och finansnettot 547 (890) miljoner kronor.  

Affärsverksamheten redovisar ett resultat på -26 Mkr (39 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag. Resultatet i flera bolag har påverkats kraftigt av pandemin och där effekterna varit särskilt stora för konferensanläggningen Sånga Säby som stängt ner verksamhet under året och därtill gjort nedskrivningar av fastighetsvärdet vilket gett upphov till en förlust på -81 (1,3) Mkr. Övriga fyra bolag har trots omständigheterna lyckats väl och redovisar resultat på 55 (38) Mkr som därmed överträffar föregående år. 

Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 217 Mkr (215 Mkr) där ett visst tapp i medlemsantal uppvägs av ökad medlemsavgift. 

– Jag känner stolthet över att LRFs verksamhet lyckats så väl med den tuffa omställningen till pandemin. Detta gäller både den operativa organisationen och de demokratiska processerna, liksom förmågan att hantera nya sakfrågor som aktualiserades, där det var extra viktigt med klassificeringen av jord- och skogsbruket som samhällsviktig verksamhet och att säkra möjligheten för utländsk säsongsarbetskraft att ta sig till Sverige, trots reserestriktioner och i många länder stängda gränser till följd av Covid-19, säger Anna-Karin Hatt. 

Under 2020 har LRFs finansiella placeringar avkastat 9,5 (16) procent och 7,8 (8,4) procent per rullande 10 år. Svängningarna på de finansiella marknaderna har varit stora där botten nåddes i mars med en börsnedgång på 35% som därefter har återhämtat sig med råge. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid varit större än de årliga medlemsintäkterna.  

För ytterligare kommentarer, kontakta VD och koncernchef Anna-Karin Hatt, CFO Erik Pihlo eller LRFs presstjänst,press@lrf.se 010-784 40 70.