Förslagen i skogspropositionen rör stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården med frivillighet som grund.

- De här förslagen skapar trygghet hos skogsägarna. De visar att den mark som ägts och vårdats i generationer även ska kunna brukas och skötas i framtiden. Att frivilligheten ska vara utgångspunkt stärker dessutom skogsägarens vilja att utveckla och bevara naturvärden i skogen. Det är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

LRF är även positiv till att att regeringen tydliggör att registrering av nyckelbiotoper helt upphör eftersom det har fått stora ekonomiska konsekvenser för markägare och dessutom avvisats av skogsutredningen för att den saknar stöd i svensk lag.

- Vi hade dock önskat ett bättre svar från regeringen på hur vi ska hantera resultatet från tidigare inventeringar, säger Paul Christensson.

Även i strandskyddsfrågan ställer sig LRF positiv, även om LRF ännu inte har tagit del av lagrådsremissen.

- Utifrån det som politikerna i de olika partierna har kommunicerat kan vi konstatera flera förbättringar i strandskyddet. Lättnaderna gynnar besöksnäringen, attraktionskraften och möjligheterna till att utveckla sina företag även utanför storstadsregionerna, säger Palle Borgström.

Lättnader i strandskyddet påverkar varken den biologiska mångfalden eller allemansrätten.

- Sveriges stränder motsvarar tio varv runt jorden. Bara drygt ett varv är påverkad av bebyggelse – och då är det främst i storstadsregionerna. Det här ger tvärtom en möjlighet för småskaligt företagande och även för jordbrukets diversifiering, säger Palle Borgström.

Ett av förslagen som förväntas läggas på riksdagens bord är borttagande av strandskydd runt anlagda vatten.

- Det är bra om det blir tydligt. Man ska inte straffas för att bygga våtmarker för miljöändamål eller dammar för att klara vattenförsörjningen, säger Palle Borgström.