Det gröna näringslivet (lantbruk, skogsbruk samt entreprenadföretag på landsbygden) präglas av långa produktionscykler med ovisshet på intäktssidan. Snabba förändringar på kostnadssidan (insatsvaror) skapar därför osäkerhet. Det stora importberoendet av insatsvaror i näringen gör att företagarna måste ha strategier för att hantera prissvängningarna på råvarumarknaden. Skillnaden mellan de som redan investerat i insatsmedel och de som avvaktat är stor just nu.

Priset på diesel, nödvändig för många lantbruksmaskiner, sjönk ordentligt under pandemins inledning, men har successivt stigit kraftigt sedan dess. Prisökningarna fortsätter att stegras under första kvartalet 2021. Priset för gödningsmedel följer energipriserna med viss eftersläpning. För animalieproducenterna utgör foder majoriteten av den rörliga kostnadsmassan. Den rekordhöga prisnivån på spannmål skapar viss oro och drar ned animalieindex.

– Det var en vinstlott att köpa in gödsel och diesel när priserna var låga i somras. Samma sak gäller de som har säkrat priserna med olika instrument. Situationen är inte lika rolig för de som inte gjorde det, säger Anna-Karin Hatt. 

Övrigt övergripande och branschspecifikt:

Trots svagt negativt index finns det optimism bland växtodlarna i stort. Växtodlare ser generellt positivt på konjunkturen, inte minst på grund av de rekordhöga spannmålspriserna. Priset på insatsvaror drar ned indexet.

Skogsbruksindex ökar kraftigt, från 98 till 108 på skalan där 100 är normalt. Uppgången beror främst på prisutvecklingen på timmer, vilken gynnas av den globala efterfrågan på trävarumarknaden.

– Tack vare uppsvinget på den globala trävarumarknaden ser vi ett stigande timmerpris som i sin tur ökar intresset bland svenska skogsbrukare för att avverka, säger Anna-Karin Hatt.

Trädgårdsnäringen är fortfarande starkt positiv till konjunkturen och går in i 2021 med ett betydligt bättre konjunkturläge än 2020.

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Hästnäringen ser just nu mycket positivt på efterfrågan. Internetauktioner till exempel har lockat många köpare och prisutvecklingen är god.

Animalieindex faller kvartal 1. Priserna på insatsvaror, framför allt på foder, skapar en viss oro. Mjölk-, nötkött- samt fjäderfäproducenterna (inom äggsektorn är prognosen svårtolkad till följd av fågelinfluensautbrottet i södra Sverige) ser mindre positivt på konjunkturen. Däremot har svenska grisuppfödare har en positiv syn på utvecklingen med fortsatt goda priser på fläskkött.

Bilden: I södra Sverige har bönderna redan kommit igång med vårharvningen.