På Riksförbundsstyrelsens uppdrag har LRFs VD Anna Karin Hatt tillsammans med sin ledningsgrupp tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheten inom LRF ska anpassas så att de långsiktiga ekonomiska målen kan nås. Arbetet, som går under namnet Projekt Diamant, består av ett utvecklings- och åtgärdsprogram som ska leda till att LRF på ett resurseffektivt sätt bedriver ett kraftfullt påverkansarbete och levererar stor och jämlik medlemsnytta i hela landet till en bred skara medlemmar.

– Grunden i all sund verksamhet är att med jämna mellanrum utvärdera strukturer och arbetssätt, inte minst i tider av förändringar. Detta är en viktig anledning till att LRF lyckats vara relevant, framgångsrikt och resursstarkt i över 100 år. Med den utveckling vi nu gör genom projekt Diamant säkerställer vi att vi kan jobba effektivt och vara det stöd och den kraft som våra medlemmar förväntar sig och förtjänar – både idag och imorgon. Att vi levererar ännu mer medlemsnytta för pengarna helt enkelt, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Projekt Diamant är den största samlade utvecklingsinsatsen av LRFs operativa organisation på mer än 10 år. Våren 2021 inleddes arbetet med att kartlägga hur LRF fungerar, vad man använder tid och resurser till samt att definiera hur den framtida ekonomiska ramen för verksamheten kan se ut. Stora delar av LRFs organisation bidrog i arbetet och resultatet visade stora styrkor – men också en tydlig förbättringspotential: 

• LRF behöver få bättre kraft i opinions och påverkansarbetet, och ha möjlighet att prioritera och samordna sina insatser bättre inom näringspolitik och kommunikation för att på så sätt få större genomslag i de för medlemmarna viktigaste frågorna.

• Medlemsnyttan behöver bli jämlik över hela landet. Idag levererar LRF olika nivåer av medlemsnytta i olika delar av landet på grund av att förutsättningar och kapacitet varierar med den nuvarande utformningen av den operativa regionala verksamheten.

• LRF behöver lägga mer resurser på medlemsrekryteringen och på utvecklingen av medlemskapets innehåll.

• LRF behöver arbeta mer resurseffektivt. I analysen tydliggjordes en rad områden där arbetet kan effektiviseras och kostnaderna kan minskas.

Med kartläggningen som utgångspunkt har LRFs ledningsgrupp mejslat fram det utvecklings- och åtgärdsprogram som presenterades idag. Åtgärderna och utvecklingsinsatserna innebär att:

• Den strategiska styrningen utvecklas och förenklas och blir en mer ändamålsenlig styrning som bidrar till långsiktighet och stabilitet, och utgör en ledstång för hela verksamheten.

• Påverkansarbetet stärks och effektiviseras genom att bättre nyttja det faktum att organisationen finns i hela landet och i Bryssel.

• Kommunikationsarbetet stärks och effektiviseras för att säkerställa stort genomslag hos prioriterade målgrupper.

• Regionverksamheten stärks och effektiviseras så att den kan leverera hög och jämlik medlemsnytta i hela landet.

• Verksamheten för företagsutveckling minskas och preciseras för att på så sätt säkerställa att LRF inte lägger resurser på aktiviteter som andra gör lika bra – eller till och med bättre.

• Externt finansierad projektverksamhet minskas och preciseras. Endast de externfinansierade projekt som har tydlig koppling till LRFs beslutade strategiska prioriteringar ska bedrivas.

• Ett större fokus på försäljnings- och rekryteringsarbetet. En bred medlemsbas bedöms vara avgörande för förmågan att nå framgång och en ny modell för medlemsvärvning ska tas fram.

• En modell för under- och överavkastning implementeras och som trots variationer i det finansiella resultatet skapar ekonomisk stabilitet och optimerar resurser till verksamheten.

• Medlemskap i andra organisationer ses över. LRFs olika medlemskap ska spegla LRFs prioriteringar, därtill behöver rutiner som säkerställer att LRF med sina medlemskap inte ingår bindande överenskommelser, etableras.

• Stödfunktioner, lokaler och inköp ses över. Kostnaderna för stödfunktioner såsom administration, kontor och inköp ska minskas till förmån för den medlemsnära kärnverksamheten.

– Vissa av effektiviseringsåtgärderna kan börja implementeras direkt, medan det återstår ett detaljeringsarbete inom framför allt påverkans-, kommunikations- och regionverksamheten som kommer att presenteras löpande under våren. Klart redan nu är att vi bildar fem resursstarka operativa områden, från dagens nio områden, som levererar likvärdig medlemsnytta i hela landet. De nya operativa områdena arbetar för medlemmar, regionstyrelser, lokalavdelningar och kommungrupper på samma sätt som tidigare men med en mer kraftfull operativ resursbas, säger Anna Karin Hatt.

– Med de här åtgärderna och utvecklingsinsatserna får vi ett LRF som är än mer framåtlutat, snabbfotat och nyfiket lärande. LRF kommer att bli mer resurseffektivt, bedriva ett mer kraftfullt opinions- och påverkansarbete och kunna leverera större och en mer jämlik medlemsnytta i hela landet, säger Anna Karin Hatt.

Den nya operativa organisationen träder i kraft den 7 juni 2022.