I Sverige har vi omfattande lagar och regler som skyddar djur och som djurägare följer för att producera svensk mat av mycket hög kvalitet. Men trots ett av världens bästa djurskydd tvingas uppfödare utsättas för extrema aktivister. LRF har under lång tid arbetat för att lagstiftningen måste skärpas och anpassas för den exceptionella verklighet som många lantbrukare tvingas uppleva.

I lagrådsremissen föreslås bland annat

  • Olaga intrång även omfattar gårdsplan.
  • Maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i upp till ett år.
  • Särskilda brottsbeteckningar för grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång.
  • Straffskalan för ovannämnda skärps till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.
  • Försök, föreberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och olaga intrång straffbeläggs.

–  Nu kan vi tack vare ministerns besked känna framtidshopp. Det är ett viktigt signalvärde att samhället nu är berett att ge oss en bättre trygghet så vi kan fortsätta att producera hållbar mat och trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige, säger Åsa Odell, LRFs vice ordförande

– Även om de brotts­aktiva djur­rätts­aktivisterna är få till antalet orsakar de stor skada och oro för enskilda. De som begår brott av det här slaget även­tyrar dess­utom det viktiga arbete för ett stärkt djur­skydd som seriösa organisa­tioner och djur­hållare utför, säger lands­bygds­minister Anna-Caren Sätherberg i regeringens pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.