Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol. Migrationsverket tar hand om dem och hyr boende.

Asylsökande ensamkommande barn:

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare.

Kommunen, genom socialtjänsten, placerar barn i HVB, stödboende eller familjehem och det är kommunerna som ansvarar för barnen

HVB – Hem för vård och boende

Ensamkommande barn i behov av omvårdnad, stöd och fostran placeras i HVB.

Stödboende

Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16- 20 år.

Kvotflyktingar

FN:s flyktingorgan UNHCR gör bedömningar om flyktingar och skyddsbehövande där UNHCR bedömer att de varken kan återvända till sitt hemland eller leva i säkerhet i det land dit de flytt, då räknas de som kvotflyktingar. Migrationsverket prövar sedan ansökningarna på samma sätt som andra asylansökningar.

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Flykting

Människor som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen. http://www.migrationsinfo.se/migration/varlden/flyktingar-i-vrlden/flyktingkonventionen/genvekonventionen/

Uppehållskort

Ett bevis på att en person har uppehållsrätt. Det utfärdas till EU/EES-medborgares familjemedlemmar, som inte själva är EU/EES-medborgare och som ska stanna i Sverige mer än tre månader. Migrationsverket handlägger ansökningar om uppehållskort. Se även Permanent uppehållskort.

Permanent uppehållsrätt, PUT

En medborgare i ett EU/EES-land och eventuella familjemedlemmar som har vistats lagligt i Sverige under fem år har permanent uppehållsrätt. Om man vill ha ett intyg på permanenta uppehållsrätt ansöker man om ett sådant hos Migrationsverket.

En utländsk medborgare som har beviljats ett permanent uppehållstillstånd har tillstånd att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Tillståndet gäller så länge personen  är bosatt i Sverige.

Uppehållstillstånd, UT

En utländsk medborgare som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste ha uppehållstillstånd (gäller inte EU/EES-medborgare och deras anhöriga). Kan vara tidsbegränsat uppehållstillstånd TUT eller permanent uppehållstillstånd PUT.

LMA-kort

En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige och omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Utfärdas av Migrationsverket. Det första LMA-kortet gäller i fyra månader. Sedan får man ett nytt LMA-kort som gäller i sex månader.

AT-UND

Asylsökande kan arbeta under asylprocessen men måste då ha ett AT-UND kort. Undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Migrationsverket beslutar och utfärdar AT-UND. Som arbetsgivare till asylsökande måste arbetsgivaren meddela mottagningsenheten att den asylsökande har arbete och har den asylsökande dagersättning måste arbetstagaren anmäla till Migrationsverket att man har inkomst. Den asylsökande måste också anmäla till skatteverket och få ett samordningsnummer.

Samordningsnummer

Är för den som saknar personnummer och behövs vid kontakt med bl.a. sjukvård och myndigheter, tex för att betala skatt vid arbete.

Körkort

Körkort från länder utanför EES gäller i ett år i Sverige därefter måste man ta ett nytt Svenskt körkort. Om körkortet inte är skrivet på engelska, tyska eller franska, gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning. Översättningen ska vara på engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med en identitetshandling med foto.