Den enklaste och snabbaste vägen att erbjuda boende till personer som fått uppehållstillstånd är att gå via kommunerna eller direkt till personerna.

Avgränsningar

Migrationsverket tackar nej till att hyra:

  • Säsongsboenden
  • Rum i en villa
  • Enstaka villor
  • Av enskilda personer
  • Mindre gårdar på landet. Undantaget är om det finns tillgång till minst 30 sovplatser, till exempel herrgårdar.
  • Andrahandskontrakt

I asylboenden måste byggnaderna fungera såväl praktiskt som logistiskt och administrativt. Därför hyr de inte anläggningar som ligger långt från samhällsservice eller Migrationsverkets mottagningskontor. Kräver upphandling.

Kommunen hyr mindre enheter

  • Familjehemsplaceringar
  • HVB – Hem för vård och boende
  • Stödboende för ungdomar 16 – 20
  • Lägenheter till personer med uppehållstillstånd

Jag kan hyra ut ett rum i min lägenhet eller i mitt hus


Kommun
Rör det ensamkommande flyktingbarn så är det kommunen man träffar avtal med. Kommunen kan även till privat aktör ge i uppdrag att driva ett sk. HVB hem där den ensamkommande får vård och stöd. Är den ensamkommande i åldern 16-20 år kan denne placeras i något som kallas stödboende, där kommunen träffar avtal och den ensamkommande bor själv. Här ska det finnas lämpad personal som finns till stöd för den ensamkommande gällande de dagliga frågorna. Detta är ett mer självständigt boende och kan vara i mindre omfattning. Kommun hjälper även personer som fått uppehållstillstånd att få bostad.

Direkt till en person/familj som fått uppehållstillstånd
Det vanligaste är att personer som fått uppehållstillstånd ordnar sitt boende på egen hand. Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen anvisar kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som behöver hjälp med det.

Ensamkommande flyktingbarn
Här träffar Migrationsverket oftast avtal med kommunen som i sin tur hyr från privata aktörer. Här blir det oftast aktuellt med familjehems placering, eftersom det rör minderåriga personer.

Migrationsverket asylboende
Är inte aktuellt då Migrationsverket endast tecknar avtal om det är minst 30 sovplatser. Skulle kunna vara aktuellt om huset eller rummet är väldigt stort. Det kan vara så att den asylsökande hittar eget boende, vilket då prövas om det är ett lämpligt sådant. Då blir den asylsökande hyresgästen med innebörd att man inte kan rikta krav mot Migrationsverket gällande betalningar, uppsägningar mm.

Migrationsverket ankomstboende
Detta är ett boende som är i direkt anslutning till att den asylsökande kommer till Sverige. Det är Migrationsverket som upphandlar. Vistelsen kan vara från några veckor upp till sex månader. Boendet ska kunna erbjuda mat och annat praktiskt. Lämpliga fastigheter/verksamheter kan vara hotell, vandrarhem eller Bed and Breakfast.

Allmänt om att hyra ut ett rum
Försäkring - Lägenheten med inventarier. Personen som bor i lägenheten för det fall denne rör sig på fastigheten och skadar djur, maskiner mm.

Skrivning/avtal om att det finns djurverksamhet, tunga maskiner, störande moment mm och för att förhindra klagomål och krav på sänkt hyra mm.

Deposition kan begäras av hyresvärden för en eller två månadshyror.

Jag kan hyra ut ett helt hus


Migrationsverket eller kommun
Beroende på vilken typ av boende som är aktuellt och vad det är för asylsökande. Är det ensamkommande så är det kommunen man träffar avtal med. I andra situationer är det oftast med Migrationsverket.

Ensamkommande flyktingbarn
Här träffar Migrationsverket oftast avtal med kommunen som i sin tur hyr från privata aktörer. Här blir det oftast aktuellt med familjehemsplacering. Detta då det är tal om minderåriga personer.

Asylboende
Det kan ske om det sker direkt till den asylsökande. Ska det vara ett avtal med Migrationsverket kräver de normalt att det finns minst 30 sovplatser. Man kan gå ihop på orten för att nå denna omfattning. Lagen om offentlig upphandling träder in.

Migrationsverket ankomstboende
Detta är ett boende som är i direkt anslutning till det att den asylsökande kommer till Sverige. Det är Migrationsverket som handlar upp. Från några veckor upp till sex månader. Även ansvar för mat och annat praktiskt. Brukar vara hotell eller vandrarhem. Kan vara Bed and Breakfast anläggning

Allmänt om att hyra ut ett helt hus
Försäkring - Lägenheten med inventarier. Personen som bor i lägenheten för det fall denne rör sig på fastigheten och skadar djur, maskiner mm.

Skrivning/avtal om att det finns djurverksamhet, tunga maskiner, störande moment mm och för att förhindra klagomål och krav på sänkt hyra mm

Skriva in i avtalet vem som betalar uppvärmning, el, sophämtning och vem som klipper gräs och skottar snö.

Deposition kan begäras av hyresvärden för en eller två månadshyror.

 

Jag har plats för 30 personer eller fler


Migrationsverket eller kommun
Ska Kommun eller Migrationsverket vara hyresgäst kommer det sannolikt bli efter en offentlig upphandling. För att vara aktuell för en upphandling krävs viss omfattning på uthyrning. Samarbete mellan flera lantbrukare kan komma att behövas för att bli aktuell.  

Migrationsverket asylboende
Vid asylboende ska man oftast svara för logi/kost och annat praktiskt. Här kan man träffa avtal med Migrationsverket. Hyr även där det finns möjlighet till självhushåll och omöblerat.

Ensamkommande flyktingbarn
Här träffar man avtal direkt med kommunen, och det är mer tal om sk. HBV hem. Detta innefattar att man måste ha en organisation för vård. Kan också vara tal om stödboende beroende på ålder på den ensamkommande. Är man myndig är det oftast stödboende som kan bli aktuellt.

Migrationsverket ankomstboende
Även mat och annat praktiskt. Kort tid max 6 veckor. Detta är aktuellt direkt efter att en flykting kommer till Sverige och är i avvaktan på mer permanent placering. Kräver upphandling.

Allmänt om att plats för mer än 30 boende
Upphandling. Svårt att göra i egen regi kräver ofta samarbete då migrationsverket eller kommunen kräver visst antal platser. Kan variera.

Hyras ut möblerat/omöblerat? Måste vara möblerat enligt kraven från migrationsverket som har huvudansvaret för boendena. Detta även om det lagts över på kommun.
Försäkring- Lägenheten med inventarier. Personen som bor i lägenheten för det fall denne rör sig på fastigheten och skadar djur, maskiner mm. Viktigt då det inte är säkert att den asylboende kan täcka kostnaden om ngt händer.
Skrivning i avtal om att det är en lantbruksfastighet och att man inte får röra sig hur som helst.
Skrivning om att det finns djurverksamhet, tunga maskiner, störande moment mm och kan inte framföra klagomål gällande detta eller rätt till nedsättning av hyra mm.
Migrationsverket hyr inte enstaka rum, säsongsboende, mindre gårdar på landet om inte minst 30 sovplatser.
Gå ihop med flera för att kunna avtala med Migrationsverket.

Allmänt (bra att tänka på vid samtliga uthyrningstillfällen)

Migrationsverket för mer information

Sveriges Kommuner Landsting för information

1. Avstående från besittningsskydd, vid eget behov, försäljning, renovering eller annat ändamål. I annat fall blir det en intresseavvägning mellan hyresgästens och fastighetsägarens behov. Blir normalt aktuellt vid direkt förhyrning av flykting.Om kommun el. migrationsverket är hyresgäst kan det bli skadestånd om man inte har avstående.


2. Hyras ut möblerat/omöblerat? Måste vara möblerat enligt kraven från migrationsverket som har huvudansvaret för boendena. Detta även om det lagts över på kommun.

3. Undersöka om uthyrningen är en näringsuthyrning eller inte? Detta har betydels för momsavdrag vid kostnader. Om det är bostad har man inte rätt att dra moms.

4. Elleverans. Viktigt att avtala vem som ska betala för el. Har man avtal med kommun eller migrationsverket spelar det ingen roll medan om asylsökande är hyresgäst rekommenderas det att den asylsökande har eget elabonnemang.
 
5. Sopor. Se el.

6. Ordningsföreskrifter för uthyrningen. Rekommenderas då de som kommer hit kanske inte är vana vid hur det fungerar i Sverige och än mindre på lantbruksfastigheter. Detta till undvikande av framtida konflikter.

7. Skattekonsekvenser i anledning av uthyrning till flyktingar. Kan vara viktigt att undersöka momsfrågan så att det inte blir framtida problem. Från fall till fall. Har kommit nya riktlinjer från Skatteverket för 2016.

8. Ange antal som får vistas i hyresobjektet. Detta med hänsyn till försäkring och brandskydd som krävs.

9. Möjlighet att överlåta hyresrätten eller ta in inneboende. Viktigt så att man har koll på vem som är hyresgäst. Blir endast aktuellt om flykting hyr direkt.

10. Besiktning av hyresrätt inför uthyrning samt vid avflyttning. Detta för att veta vem som ekonomiskt ska svara för eventuella skador på boendet som ligger utanför normalt slitage.

11. Allergier hos hyresgäst. Viktigt mot bakgrund av de verksamheter som kan bedrivas på lantbruk. Enormt viktigt vid djurhållning.


12. Skötsel av trädgård, snöröjning mm. Detta ska sannolikt ingå om man hyr ut till kommun eller migrationsverket. Hyr man ut direkt till flykting kan man avtala att denne ska ta hand om detta som då påverkar hyresnivån.

13. Ingen förhyrning i andra hand.