Målet med projektet är att starta  lokala processer och nätverk där företagare i det gröna näringslivet och lokala myndigheter och andra aktörer ingår. Lokala överenskommelser och handlingsplaner tas fram kring hur man kan gå vidare i en mer konkret fas med matchningar mellan företagare i de gröna näringarna och nyanlända.  

Lokalt engagemang målet 

Arbetet utgår från två viktiga faktorer; att det är viktigt med ett lokalt engagemang för att skapa långsiktighet och att det primära är att föra ihop aktörer som har ett myndighetsansvar för nyanlända med de lokala företagen i det gröna näringslivet. Avsikten med upplägget är att man ska komma fram till lokala överenskommelser omkring fortsatt arbete så att det ägs av lokala eldsjälar och blir självgående för att det ska leva vidare efter projektet. 

Projektmedarbetarna hjälper till genom att, via LRFs regioner och kommungrupper, ordna träffar på kommunal nivå, där LRFs intresserade medlemmar får träffa de lokala aktörerna med ansvar för nyanlända. Under 2017 kommer fler kommungrupper att erbjudas det arbete och stöd som gavs till tjugo kommungrupper under 2016, målet för 2017 är att arbeta med 25 nya kommungrupper. Nytt för i år är att vi också erbjuder ett andra möte, vilket innebär att de kommungrupper vi genomförde ett möte med under 2016 kommer att erbjudas ett uppföljningsmöte i år.  

Mats Bergling är ansvarig projektledare för Landet runt, och övriga medarbetare i projektet är Henrik Sporrong, Maria Mehlqvist och Charlotta Rydberg.   

100 praktikplatser 

Landet runt 2016 var framgångsrikt och del i skapandet av cirka 100 praktikplatser under det halvår som projektet genomfördes. näringslivet.  Arbetet gav också LRF nya kontakter och nätverk. På lokal nivå så har arbetsförmedlare och kommunens kontakter har fått upp ögonen för de gröna näringarnas del i integrationsarbetet, och LRFs kommungrupper har fått en direkt tillgång till kommunala politiker och tjänstemän på ett sätt som man inte hade tidigare.  

Från migration till integration 

Som vi tidigare har meddelat är LRFs Migrationsprojekt 2016 slut från och med årsskiftet. I och med detta så går LRFs arbete från ett migrationsprojekt till att bli ett integrationsarbete, vilket innebär att integrationsfrågor ingår som en del av LRFs ordinarie arbete som folkrörelse och intresse- och företagarorganisation. LRFs integrationsarbete har fokus på företagandet och medlemsnyttan, och fortsätter att koppla ihop integrationsarbetet med möjligheter för våra medlemmar och det gröna näringslivet.