Praktik för asylsökanden och nyanlända

Beroende på var någonstans människor är i besluts- och integrationsprocessen gäller lite olika regler för praktik.

Migrationsverket har ansvar för den inledande fasen fram till beslut om uppehållstillstånd, den sökande kallas då för asylsökande.

Arbetsförmedlingens insatser – etableringsfasen  tar vid när uppehållstillstånd beslutats, personen kallas då för nyanländ.

Nyligen kom förändringar gällande praktik för asylsökande. Läs det här. 

Ska man ha praktikanter ska man teckna avtal om praktikant med Arbetsförmedlingen. Detta för att praktikanter skall vara försäkrade under praktiken.

Nyanlända

Praktik för nyanlända

Den som har fått uppehållstillstånd som flykting kallas nyanländ och kan ha rätt till Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Etableringsinsats gäller dem i arbetsför ålder och innebär att en plan upprättas för de kommande 24 månaderna. Målet är att den nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden.

Praktik på en arbetsplatsför nyanländ

Praktik är en väg för att så snabbt som möjlig få kontakt med svenska arbetsgivare och komma ut på arbetsmarknaden. Genom att praktisera ges en möjlighet att visa yrkeskunskaper och få en bedömning av sitt kunnande.

Det är t.ex. möjligt att prova på ett arbete som överensstämmer med erfarenheter eller utbildning från hemlandet.

Praktik är också en möjlighet att få en bedömning av hur yrkeskunskaperna värderas på den svenska arbetsmarknaden. Yrkeskompetensbedömningen YKB kan göras på en arbetsplats eller av en yrkesskola eller liknande.

Läs mer om Arbetspraktik hos arbetsförmedlingen

Läs mer om Yrkeskompetensbedömning hos Arbetsförmedlingen

Arbete för asylsökanden och nyanlända

Beroende på var någonstans människor är i besluts- och integrationsprocessen gäller lite olika regler för arbete.

Migrationsverket har ansvar för den inledande fasen fram till beslut om uppehållstillstånd, den sökande kallas då för asylsökande.

Arbetsförmedlingens insatser – etableringsfasen – tar vid när uppehållstillstånd beslutats, personen kallas då för nyanländ.

Arbete för asylsökande

För att arbeta i Sverige krävs ett arbetstillstånd för personer som kommer från länder utanför EES-området eller Schweiz. En asylsökande kan få undantag från arbetstillstånd och får då arbeta under asylansökan. Ett undantag anges på det personliga LMA-kortet med beteckningen AT-UND, vilket betyder att personen har fått undantag från skyldighet att ha arbetstillstånd. LMA-korten förnyas var 3:e månad och undantaget kan dras tillbaka under perioden.

Kontroller och anmälan till myndigheter

Om man anställer en asylsökande med undantag från arbetstillstånd måste man anmäla detta till Migrationsverket.

Blankett för anmälan

Blanketten skickas till den mottagningsenhet på Migrationsverket där den asylsökande är inskriven (se LMA-kortet). När anställningen upphör ska Migrationsverket meddelas.

När någon från ett land utanför EES/Schweiz anställs ska man kontrollera så att personen har rätt att vistas och arbeta i Sverige. De vanligaste handlingarna är ett uppehållstillståndskort (UT-kort), en kopia av Migrationsverkets beslut om uppehålls- och arbetstillstånd eller ett så kallat LMA-kort för asylsökande.

Även Skatteverket ska underrättas om anställningen. De uppgifter som behövs är namn, adress och anställningstid.

Blanketten för anmälan

Som arbetsgivare ska man spara kopior på dokument som visar att personen har rätt att vara i och arbeta i Sverige. Dokumenten ska sparas under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut.

Ekonomiska villkor

Lön ska betalas enligt avtalet vid anställningen.

Försäkring

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen och den asylsökanden är rätt försäkrad under arbetet.

Personer som fått avslag på sin asylansökan

Om en anställd har fått avslag på sin asylansökan och beslutet har vunnit laga kraft, kan i vissa fall ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd göras utan att behöva lämna landet.

Arbetsträning med handledare

Arbetsträning med en handledare kan bli aktuellt under etableringsinsatserna. Arbetsträning kan kombineras med andra insatser, till exempel svenska för invandrare, SFI. Syftet med arbetsträningen är att få möjlighet att i Sverige prova på sitt tidigare yrke, prova på ett nytt yrke eller få yrkeslivserfarenhet i Sverige.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen: Arbetsträning med handledare

Praktiskt basår

Den som är äldre än 30 år och har högst nio års utbildning kan få ta del av ett praktiskt basår under etableringsinsatserna. Syftet är att få en möjlighet att prova på att arbeta inom det yrkesområde man sedan tidigare har erfarenhet inom eller prova på ett nytt arbete. Det praktiska basåret består av praktisk träning och utbildning som skräddarsys efter arbetsplatsen behov.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen: Praktiskt basår 

Nystartsjobb

Nystartsjobb är möjligt för dem med max 3 år gammalt uppehållstillstånd eller som varit borta från arbetslivet länge på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Arbetsgivare får ekonomiskt stöd för nystartsjobb, motsvarar dubbel arbetsgivaravgift (i max tre år). Stödet lämnas för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställning lika länge som arbetslösheten varat, dock max 3 år.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen: Nystartsjobb

Instegsjobb

Instegsjobb är till för arbetslös som fått uppehållstillstånd under de senaste 36 månaderna. Det är möjligt att läsa svenska och jobba samtidigt.

Arbetsgivare får bidrag till lönen. Ett krav är att samtidigt läsa svenska för invandrare, SFI.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen: Instegsjobb

Ekonomiska villkor

Olika typer av insatser innebär olika villkor och subventioner beroende på förutsättningarna.

Försäkring

Arbetsförmedlingens försäkring täcker tiden för personer i åtgärd. 

Arbetsmiljöansvaret

Arbetsgivaren har alltid arbetsmiljöansvaret och ska därefter följa Arbetsmiljöverkets regler.

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, detta är många gånger lättare än vad man tror.

Arbetsmiljöverket

Utländsk arbetskraft

Jordbruk, skogsbruk

Kostnadsfri Jourtelefon för LRF & SLAs medlemmar

0709-856000 (08:00-10:00 varje vardag)

Här når du oss för alla typer av frågor.

Mailadress: info@sakerarbetsmiljo.se

Hemsida:  www.sakerarbetsmiljo.se