LRF har länge pekat på den orimliga situation markägare hamnar i när personer utan lov etablerar olika typer av läger på deras mark. Markägaren som utsätts för detta brott upplever ofta att staten inte ger dem det stöd som man kan förvänta sig. Därför är det positivt att regeringen tillsatte en utredning för att kunna få till en bättre lösning. LRF har spelat in synpunkter till utredningen och även till regeringen.

När propositionen nu har lämnats över till riksdagen har vi följande synpunkter:

Det är bra och viktigt att regeringen slår fast att det inte är tillåtet att bosätta sig på annans mark utan tillstånd av markägaren. Det är också bra att regeringen är tydlig med att utgångspunkten är att polisen ska ingripa när en markägare gör en anmälan om en otillåten bosättning. Propositionens inledande delar tydliggör alltså att otillåten bosättning är en brottslig handling och att det är polisiär uppgift att hjälpa den markägare som utsätts för brottet.

Propositionen ger förslag för att göra det lättare för en markägare att begära sk avlägsnande med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Även om det finns en del förbättringar vänder sig LRF mot att regeringen samtidigt föreslår flera skyddsbestämmelser för den som ockuperar någons mark. Det är fortfarande fråga om att personer genom en brottslig handling ockuperar annans mark. Det är svårt att förstå att det då ska i lag ska skrivas in flera skyddsbestämmelser.

Så här skriver regeringen i sin proposition (Med svarande menas den som olovligen etablerat ett boläger) med våra understrykningar: ”Flera av förslagen syftar till att säkerställa att svaranden behåller eller stärker sina möjligheter att göra invändningar i processen. Det gäller bl.a. förslagen om att Kronofogdemyndigheten ska göra en proportionalitetsbedömning vid prövning av en ansökan, att en intresseavvägning ska göras i samband med verkställighet och att utslag får verkställas först en vecka efter att svaranden har underrättats om verkställigheten. Med hänsyn till att svarandens möjligheter att göra invändningar enligt gällande regler är små, bedöms förslagen innebära att deras intressen kan tas till vara i större utsträckning i det nya avlägsnandeförfarandet än vad som är fallet i dag. ---Det kommer även fortsatt vara möjligt att meddela interimistiskt beslut i dessa mål. Det innebär att svarandena på samma sätt som i dag inte alltid kommer att få tillfälle att yttra sig över ansökan innan beslutet meddelas. Det kan dock antas att utrymmet för att meddela interimistiska beslut kan komma att minska som en konsekvens av den proportionalitetsbedömning som ska göras vid prövningen av om ett interimistiskt beslut ska meddelas.”

Den hänsyn som regeringen föreslår för den som ligger bakom brottet menar vi är felaktig. Det är rimligt att extra hänsyn tas när barn är berörda men det är inte skäligt att generellt stärka brottsutövarens ställning i processen.

LRF föreslår därför att i den slutliga lagtexten stryks föreslaget 43§ 2 st. om en ny proportionalitetsavvägning i lag om ändring i lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Det skulle ge en något mer rimlig balans i syfte att värna markägarna i relation till den som otillåtet ockuperar dennes mark. 

Regeringens pressmeddelande

För frågor, kontakta Carl von der Esch, chefsjurist LRF, 076-866 70 81