LRF arbetar för en hållbar utveckling och en övergång till en biobaserad cirkulär ekonomi utan att föroreningar tillförs ekosystemet. LRFs fokus ligger på att kretsloppsprodukten inte strider mot miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergödning. Återföring av växtnäring från stad till land får helt enkelt inte leda till förorening eller ökat läckage.

Ett hållbart kretslopp mellan stad och land är nödvändigt inte bara ur ett resursperspektiv utan bidrar även till att stärka lantbruket, minska importen av insatsmedel och därmed minska beroendet av andra länder. LRF anser att det även har betydelse för att nå FNs mål om hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Politiken och regelverket måste därför utformas så att giftfria kretslopp främjas och stärker konkurrenskraften samt samhällets resiliens.

Det är avgörande för LRF och dess medlemmar att bibehålla konsumenternas och marknadens förtroende. LRF samarbetar därför tätt med näringen och ställer högt ställda krav på ett rent kretslopp ur såväl hållbarhets - som marknadsperspektiv. LRF tar sitt ansvar för att höja kompetensen om hållbara kretslopp inom de gröna näringarna genom till exempel rådgivning inom Greppa Näringen.

Här kan du läsa hela LRFs policy för kretslopp.