De minsta sjöarna och vattendragen, liksom anlagda våtmarker och diken, bör helt undantas från strandskyddet. Vi tycker även att en utökning av strandskyddet på upp till 300 meter aldrig bör förekomma utan dialog med berörda markägare. Utvidgningar bör bara få ske då det finns mycket starka och väl belagda skäl.

LRF har fått visst gehör för sina frågor hos regeringen. Bestämmelserna ändrades hösten 2014 så att det blir lättare att upphäva skyddet vid de minsta sjöarna och vattendragen. Samtidigt har Naturvårdsverket fått i uppdrag att föreslå förändringar så att strandskyddet inte alls ska omfatta de minsta vattnen.