Om det finns ett produktionsplatsnummer registrerat på en plats så tillkommer en del skyldigheter när det gäller märkning och registrering av djur. Det är viktigt att du som markägare kommer överens med djurägaren om vem som är djurhållare när djuren är hos dig. 

Så funkar det med produktionsplatsnummer (PPN)

Alla som har nötkreatur, grisar, får eller getter på en plats ska anmäla detta till Jordbruksverket. Du får då ett produktionsplatsnummer. Syftet med numret på produktionsplatsen är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom.

Ett PPN består av landsbeteckningen SE plus sex siffror. Det är djurhållaren som är ansvarig att anmäla platsen till Jordbruksverket. En djurhållare är den fysiska eller juridiska person som har hand om djuren, till exempel den som sköter utfodring och tillsyn. Det är alltså inte alltid så att det är djurägaren som är att betrakta som djurhållare. Produktionsplatsnumret är knutet till den anläggning eller plats där verksamheten bedrivs. Därför kan inte den person som ska ha djuren på din mark flytta med sitt PPN till din mark.

Om det är djurägaren som har hand om tillsynen över djuren när de vistas på din mark så är det denna person som är att betrakta som djurhållare och som därmed ska anmäla platsen och få ett PPN. Om det är du som är markägare som också kommer att ha ansvaret för tillsynen av djuren så är det du som är den egentliga djurhållaren och som därmed bör registrera platsen.

Scenario 1:
Om djurägaren också är djurhållare och ansvarar för att anmäla PPN

Det är djurägaren som är skyldig att registrera ett PPN på din mark. I sin egenskap som djurhållare är det också djurägaren som är skyldig att följa reglerna omkring märkning och registrering av djur. Du som enbart markägare har därmed inga skyldigheter gällande reglerna omkring märkning, rapportering och registrering av djur.

Konsekvenser för stöden

Eventuella avvikelser som upptäckts vid en kontroll gällande märkning, journalföring och rapportering till CDB kan leda till avdrag eller på annat sätt påverka utbetalningsbeloppet för den som är registrerad djurhållare för nötkreatursstödet, kompensationsstödet, ersättningen för ekologisk produktion och ersättningen för omställning till ekologisk produktion. När det gäller tvärvillkoren slipper stödsökanden däremot tvärvillkorsavdrag om överträdelsen anses bero på torkan eller värmen 13 juni-31 december 2018.

Alternativa scenarion

Om du som markägare sedan gammalt har ett registrerat PPN men som inte längre är aktivt så det detta PPN den nya djurhållaren ska anmäla till Jordbruksverket.

Om du som markägare har ett aktivt PPN men med ett annat djurslag på samma plats så är det detta PPN som ni de flesta fall ska använda om era djur ska gå på samma plats. Eftersom det bara kan finnas en registrerad djurhållare per PPN får ni helt enkelt komma överens om vem av er som ska vara registrerad som djurhållare på PPN:et. Om era djur ska vara åtskilda kan det finnas möjligheter för Jordbruksverket att bevilja en dispens att dela PPNet i ytterligare ett PPN. Det är djurhållaren på PPNet som ska söka en sådan dispens hos Jordbruksverket. En sådan dispensansökan gör du enklast genom att skicka ett mejl till regelforvaltning@jordbruksverket.se. När du söker dispens ska du ange vilket djurslag det gäller och bifoga en karta där det tydligt framgår var djuren finns.

Scenario 2: Om du som markägare är att betrakta som djurhållare och ansvarar för att anmäla PPN

Om du som markägare också har ansvaret för djuren när de är hos dig så är det du som är djurhållare och som därmed också bör registrera ett PPN på din mark. I din egenskap som djurhållare följer en del skyldigheter gällande reglerna omkring märkning, rapportering och registrering av djur. Det handlar bland annat om att du som i egenskap av djurhållare är juridiskt skyldig att följa reglerna som gäller för produktionsplatsnummer, märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur. Snarlika regler finns även för får och getter som du med fördel läser mer om på  Jordbruksverkets webbplats. För nötkreatur gäller kortfattat:

PPN
Du anmäler enklast din djurhållning via Jordbruksverkets e-tjänst där du loggar in med din e-legitimation. Du kan också använda en blankett som heter Anmälan – djurhållning, JSB 3:1 som du kan beställa eller skriva ut från Jordbruksverkets webbutik. Om du ska registrera en helt ny produktionsplats så ska du anmäla detta till Jordbruksverket innan den tas i bruk. Om det redan finns en registrerad produktionsplats som antingen är inaktiv eller där du behöver registrera ytterligare ett djurslag så ska du anmäla detta senast en månad efter att förändringen ägt rum.

Märkning
Om det föds kalvar på dina marker när djuren betar så ska de vara märkta senast 20 dagar med det PPN där kon hålls den största delen av tiden, d.v.s. troligen det PPN som djurägaren har sina djur installade. Det är djurägaren i egenskap av djurhållare på sitt PPN som kan beställa dessa brickor.

Nötkreatur ska vara märkta med en öronbricka i vartdera örat. Det är inget som hindrar att det är djurägaren som sköter det praktiska med beställningen och märkningen. Tänk dock på att djurägaren bör registrera sig som innehavare på ditt PPN för att kunna beställa märkningsutrustning. Du kan också behöva skicka in en fullmakt om djurägaren ska beställa öronbrickor genom Jordbruksverkets e-tjänst. Även om det skulle vara djurägaren som sköter det praktiska så är det du i egenskap av djurhållare på betesmarken som är juridiskt skyldig att se till att djuren är korrekt märkta när de vistas på ditt PPN.

Stalljournal
Du i egenskap av djurhållare är skyldig att föra en stalljournal som avser ditt PPN[1]. Stalljournalen ska vara godkänd av Jordbruksverket och ska vara i manuell eller elektronisk form. Du ska föra journal över alla djur som kommer in till ditt PPN och alla djur som utgår från platsen. Även djur som föds och dör på ditt PPN ska vara journalförda.

Rapportering till det Centrala Nötkreatursregistret, CDB

I de flesta fall behöver du inte rapportera till CDB om du bara djur tillfälligt inne på ditt PPN.[2] Det är istället djurägaren som ska rapportera att denne har djuren tillfälligt ute på ditt PPN. Likaså ska denne rapportera när djuren återgår till dennes PPN.

Konsekvenser för stöden

Eventuella avvikelser som upptäckts vid en kontroll gällande märkning, journalföring och rapportering till CDB kan leda till avdrag eller på annat sätt påverka utbetalningsbeloppet för den som är registrerad djurhållare för nötkreatursstödet, kompensationsstödet, ersättningen för ekologisk produktion och ersättningen för omställning till ekologisk produktion. När det gäller tvärvillkoren slipper stödsökanden däremot tvärvillkorsavdrag om överträdelsen anses bero på torkan eller värmen 13 juni-31 december 2018.

Alternativa scenarion

Om du som markägare sedan gammalt har ett registrerat PPN men som inte längre är aktivt så är det detta PPN som du ska anmäla till Jordbruksverket.

Om du som markägare har ett aktivt PPN men med ett annat djurslag på samma plats så är det detta PPN som ni i de flesta fall ska använda om era djur ska gå på samma plats. Du ska då anmäla en förändring till Jordbruksverket där du registrerar ytterligare ett djurslag. Om era djur ska vara åtskilda kan det finnas möjligheter för Jordbruksverket att bevilja en dispens att dela PPN:et i ytterligare ett PPN. Det är du som är djurhållare som ska söka en sådan dispens hos Jordbruksverket. En sådan dispensansökan gör du enklast genom att skicka ett mejl till regelfovaltning@jordbruksverket.se. När du söker dispens ska du ange vilket djurslag det gäller och bifoga en karta där det tydligt framgår var djuren finns.

Läs gärna mer om reglerna omkring märkning och registrering av nötkreatur på Jordbruksverkets webbplats.

Fotnoter:

[1] Undantag finns om du rapporterar elektroniskt till det centrala nötkreatursregistret (CDB) genom t.ex. CDB-Internet eller en elektronisk stalljournal och vill utnyttja undantaget om att inte föra någon separat journal på platsen. I dessa fall behöver du istället rapportera dessa händelser till CDB.

[2] Undantaget är om du rapporterar elektroniskt till CDB och utnyttjar undantaget som finns om att inte behöva föra någon separat journal. I dessa fall behöver du rapportera tillfälligt inne och åter från tillfälligt inne till CDB.