Det svenska jordbruket håller absolut världsklass vad gäller miljöarbete. Det framgår inte minst av OECDs sammanställningar över hushållningen med kväve och fosfor i olika länder.

VI vill skapa ett så brett engagemang som möjligt i lantbruket i det lokala arbetet med EUs vattendirektiv. LRF vill också öka anslutningen till Greppa näringen som uppvisat goda resultat och nöjda deltagare. Vidare arbetar vi för att öka anläggningstakten av våtmarker och fångdammar och prövar nya åtgärder som till exempel kontrollerad dränering, tvåstegsdikning och satellitgödsling samt att öka analyserna av stallgödseln för att öka noggrannheten i gödslingen.

Det finns tydliga konflikter mellan miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och utsläpp av klimatgaser. Flera internationella organ pekar samtidigt på behovet av intensifierad produktion. LRF efterlyser en mer systematisk diskussion om miljömålskonflikter.

Vi har fått gehör får vår synpunkt att fokus även bör riktas mot all den fosfor som redan finns i Östersjöns bottensediment.

Här kan du läsa LRFs förslag till hur vi bäst återställer Östersjön:
Hur återställer vi Östersjön? Effektivare strategier mot ett mindre övergött hav