Efter att ha varit godkänd i 250 år har Trobrodahls mölla blivit olaglig. Trots högt kulturmiljövärde och många värdefulla arter som uppenbarligen trivs bra, vill Länsstyrelsen i Skåne driva igenom en rad återställningsåtgärder.

— Vi är beredda att göra det som krävs för miljön, men vi vill också fortsätta driva verksamheten, säger Bertil Trobro.

Vi har kommit till Trobrodahl, söder om Kristianstad. E22an till Malmö ligger bara ett stenkast bort, men trots det så är det inte vägljudet som dominerar, utan bruset från Vramsån. Här har det rinnande vattnet nyttjats åtminstone sedan 1500-talet, men nu står de åtta kraftverken inför den största utmaningen någonsin: De anses olagliga och behöver söka tillstånd som om de inte fanns. Runt en halv miljon utsläppsfria kilowattimmar står på spel.

Del av Danmark

Det är kvarnarna som är de äldsta kvarvarande minnena från den tidiga industrialiseringen. När den här fastigheten byggdes upp så var området en del av Danmark och den första kvarnen startades redan 1547. Det första tillståndet för verksamheten skrevs under av kungen själv i mars 1760. Noterbart är att även Kammarkollegiet stod bakom detta beviljande – en myndighet som finns kvar än idag men som numera driver på för att vattenkraft ska rivas ut.

I början på 1800-talet byggdes den kvarn som står där idag och den var i drift fram till 1950. 1987 satte Bertil in en modern turbin som idag producerar uppemot 100 000 kWh per år.

— Det här är ju ett så kallat strömkraftverk som nyttjar en liten del av vattnet som passerar förbi, säger han.

Stor artrikedom

Han och hustrun Margareta hade egentligen inte tänkt bli kvar på fastigheten så länge när de flyttade in 1975. Men som det ofta blir så växte de fast i platsen och ganska snart utvecklade de intresset för både kulturmiljön och för vattenkraften. Att Bertil var sjunde generationen på fastigheten hade nog också betydelse.

— Det här är ju ett kulturarv och för att hålla det i ordning krävs ju intäkter för att finansiera det hela, säger han.

Trots att det finns ett 20-tal vandringshinder – varav åtta kraftverk - i den nästan fem mil långa ån så är möjligheten för fiskvandring ändå relativt goda eftersom det byggdes många vandringsvägar på 80-talet. Artrikedomen är stor med både vanlig och ovanlig fisk, samt flodpärlmussla. Därför har den status som riksintresse och delar av den ingår i EUs nätverk Natura2000.

Ville riva ut anläggningarna

Enligt den svenska klassningen lever den ändå inte upp till betyget God status och därför omfattades ån av Länsstyrelsen tillsynsprojekt som startades 2012. För Vramsån konstaterades att det bästa vore en total utrivning till en kostnad på drygt tio miljoner kronor. Det föreslogs att staten skulle stå för både åtgärder och för den minskade produktionen, eftersom anläggningarna då ansågs vara lagliga med stöd av äldre rättigheter. Sedan kom ett antal domslut som undanröjde detta och nu har det ekonomiska ansvaret helt och hållet hamnat på verksamheterna. I ett första steg krävs nu nya tillstånd och det innebär att de ska prövas som om de byggdes upp från början. Kostnaderna blir därmed mycket höga.

För Bertil stod det tidigt klart vad som var det egentliga syftet bakom tillståndskravet.

— De krävde att vi skulle söka tillstånd men gjorde också klart att de inte ville att vi skulle få tillstånd. Deras mål är ju att riva ut de här anläggningarna.

Vattenkraftsägarna i Vramsån – som tillsammans haft en produktion på drygt 500 000 kWh - har nu bildat en förening. Samordnat, men var för sig har de tagit fram bland annat miljökonsekvensbeskrivning. De har också samordnat samrådet med myndigheter och allmänhet. Några av dem har lämnat in ansökan om tillstånd, medan andra för en dialog med Länsstyrelsen om framtiden.

Vill fortsätta driva verksamheten - och göra det som krävs för miljön

Målet är att fortsätta produktionen och genomföra de miljöåtgärder som är rimliga. Den utredning som de själva låtit göra visar på flera sådana åtgärder, framförallt för nedströms vandring. Att vandra uppåt är för de viktigaste arterna inget större problem idag.

— Vi är beredda att göra det som krävs för miljön, men vi vill också fortsätta driva verksamheten, slår Bertil fast.

Att riva ut, alternativt sänka nivån och stänga av turbinerna för gott, det avfärdar de bestämt. Det handlar naturligtvis om intäkterna till företaget, men även om deras privatbostad. Den ligger bara någon meter från vattenspegeln.

— Vi vet ju inte vad som händer med fastigheten men risken är mycket stor för sättningar i huset om trycket från vattnet försvinner.

De är också oroliga för övriga miljökonsekvenser

— Vi har ju ett fantastiskt djurliv här med bland annat många fåglar. Om vattenspegeln försvinner så blir det ju en igenväxt pöl här. En helt ny miljö, menar Margaretha Trobro.

Gunnar Olsson har en anläggning nedströms och han medverkar flitigt i den lokala debatten i den här frågan. Han återkommer ofta till dämmenas vattenreglerande funktioner.

— Många samhällen, exempelvis Kristianstad är ju beroende av de här dämmenas funktion att bromsa upp kraftiga vattenflöden. Om de inte fanns så skulle det få dramatiska konsekvenser vid både torka och översvämningar, säger han.

Föreningen Vramsåns vänner hoppas nu att processen ska ge dem rätt att fortsätta utvinna elström ur ån. Sista ordet är dock långt ifrån sagt i den frågan.

Erik Evestam

Uppdatering september 2019: De fyra verksamheterna som sökte tillstånd fick samtliga avslag i mark- och miljödomstolen i november 2018. Beslutet är överklagat till högsta instans och där väntar nu en prövning i hopp om att tillstånd ska ges.