LRF arbetar aktivt med att stödja medlemmarna och företräda deras intressen i vattenskyddsarbetet, både regionalt och nationellt.

Samhällets krav på skyddet av våra dricksvattenresurser ökar och de nationella miljökvalitetsmålen och vattenförvaltningens åtgärdsprogram anger att vattenskyddsområden ska inrättas för alla större dricksvattentäkter.

Vattenskydd med rimliga konsekvenser

LRF försöker hitta lösningar av dricksvattenskyddet som tar hänsyn till alla intressen. Vi ska ha ett vattenskydd som ger ett gott skydd för dricksvattnet men som inte leder till orimliga konsekvenser. Vattenskyddet ska vara behovsanpassat och stå i rimlig proportion till de konkreta hot mot vattenkvaliteten som faktiskt finns. Utgångspunkten bör vara en fortsatt samexistens mellan uttag av dricksvatten och produktion av livsmedel, bioenergi och skogsråvaror. Ansvaret och de ekonomiska bördorna för skyddet ska fördelas på ett rimligt sätt så att ingen enskild drabbas av orimliga kostnader.

Nytt arbetssätt

Vi har tagit fram ett förslag på ett förändrat arbetssätt för vattenskydd: Trestegsmodellen, 3SM Vi vill få myndigheter, kommuner och andra organisationer intresserade av modellen. 

Vi är aktiva i dialogen om vattenskyddsområden och har kontakter med myndigheter, organisationer och medverkar i ett nationellt nätverk för dricksvatten. 

Vi anordnar utbildningar för medlemmar och förtroendevalda om vattenskydd. LRF tar också fram utbildningsmaterial och kunskapsunderlag med koppling till vattenskyddsfrågor.

Vi samarbetar med Greppa Näringen, Säkert Växtskydd och Svenskt Sigill i vattenskyddsfrågor.

Utöver trestegsmodellen har LRF tagit fram studiematerialet Växtskydd & Vatten och ett kunskapsmaterial om smittor i dricksvatten.

LRFs vattenskyddsansvariga

Du kan också kontakta någon av LRFs vattenskyddsansvariga, du når dem via LRFs växel 010-184 40 00 eller via e-post

Östergötland Södermanland Örebro: Karin Oscarsson, 010-184 42 43 

Gotland: Petter Engström, 010 184 44 83, 

Norrbotten, Västerbotten: Maria Lindström, 010-18 44 419 

Jämtland, Västernorrland: Karin Nolén 010-18 44 348

Kontakt

Helena Andreason, Expert juridik, miljö- och vatten
Telefon: 010-184 42 90. E-post: helena.andreason@lrf.se