Arbetar för en stark ägande- och brukanderätt

Om svenska lantbruksföretag tvingas lägga ned för att de inte kan konkurrera med sina kollegor utomlands och vi istället importerar motsvarande varor innebär det att Sverige exporterar klimatbelastningen. Förutsättning för all näringsverksamhet är en stark ägande- och brukanderätt.

I samband med Vattendirektivet har LRF arbetat hårt både centralt och regionalt mot att en alltför stor kostnadsbörda ska hamna på lantbrukarna och för att produktiv åkermark inte ska tas i anspråk för åtgärder.

Läs mer om vattenarbetet här.

Framhåller skogen
Skogsråvaran är en nyckel i omställningen till framtidens biobaserade samhälle och LRF lyfter vikten av att skogen brukas. Det svenska familjeskogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt med den känsla och det ansvar som följer med att äga sin skog. 

Läs mer om det goda ägandet här

Syns i debattforum
LRFs företrädare är aktiva i debatten och  för fram budskapet  om en strategi för biobaserad ekonomi som gör att vi kan ha fokus på att minska utsläppen av växthusgaser, öka upptag och lagring av koldioxid i skog och mark och samtidigt ersätta fossila resurser och energi.

Läs mer på till exempel Supermiljöbloggen