Att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta är också ett av EU:s miljömål, det så kallade Generationsmålet: https://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/

En del av lösningen på klimatproblemen sitter Sveriges bönder på, det förnybara, bränsle, drivmedel och byggmaterial, växer i skogen och på åkern.

Mer bränsle från skogen

Redan idag produceras fossilfria bränslen med hjälp av rester från skogsbruk, grenar, rötter och toppar. Produktionen är fortfarande förhållandevis liten.

330 000 skogsägare äger ungefär hälften av skogarna i Sverige och i de skogarna växer det så bra att hela 60 procent av virket till industrin kommer därifrån. Detta samtidigt som mängden skog i landet totalt sett ökar.

Runt 80 procent av det bränsle som tankas i Sverige är baserat på fossil olja.

För att Sveriges bönder och skogsägare ska kunna bidra till en omställning till fossilfria bränslen, måste vi ha rätt att bruka den mark vi äger och kunna lita på att myndighetsutövningen är rättssäker. Då fixar vi ett hållbart och långsiktigt brukande av skogen. Källa: Svebio.

Hållbart skogsbruk

Råvaror som kommer från skogen är hållbara och förnybara. De produceras med hjälp av sol och regn samtidigt som skogen suger upp hela 83 procent av Sveriges årliga totala utsläpp av koldioxid ur atmosfären. För att fler företag ska våga investera i förädling av skogsråvara behövs dock långsiktiga spelregler och en förutsägbar skattepolitik.

Även skogsbruket är hållbart. Till energi och drivmedel används restprodukter. Skogsägarna förvaltar och förnyar sin skog på lång sikt, återväxten är lika stor eller större än det man avverkar. I dagsläget är det bara 75 procent av skogens årliga tillväxt som avverkas, det betyder att vi får mer och mer skog för varje år.

När Riksskogstaxeringen genomfördes första gången på 1920-talet fanns ca 1,7 miljarder skogskubikmeter. Idag finns ca 3,3 miljarder skogskubikmeter. Dessutom har vi i den svenska skogen mer gamla träd nu än för 100 år sedan, i snitt avverkas träden när de är 110 år. Källa: SLU, Svenska Dagbladet.

Bränslen av vete och raps, är det smart?

75 procent av utsläppen av klimatgaser kommer från fossila källor. Bränsle baserat på spannmål och raps kan liksom skogsbaserade drivmedel ersätta fossila. När man framställer bränsle från spannmål och raps får man dessutom en restprodukt i form av foder med högt proteinvärde som kan ersätta importerad soja.

Utöver det är förädlingen ett smart sätt att ta tillvara på råvara som inte är lämpad för oss människor att äta. I dagsläget är bränslen baserade på spannmål lågprioriterade i politiken, detta innebär att vår klimatsmarta produktion av etanol främst exporteras till Tyskland. 

Gödsel i tanken

Gödsel kan också bli bränsle. Genom att röta gödseln i en rötkammare får man biogas som förser ekonomibyggnader och hushåll med el och värme. Biogas kan också uppgraderas till fordonsgas för att driva fordon. De rötade resterna kan man dessutom återföra till åkern i form av viktiga näringsämnen.

I dagsläget konkurrerar svensk biogas med biogas från Danmark som subventioneras två gånger, en gång i Danmark och en gång i Sverige. En orättvis konkurrens som kan slå undan benen och framtidstron på den svenska biogasproduktionen.

Stärkt ägande- och brukanderätt

Om svenska lantbruksföretag tvingas lägga ned för att de inte kan konkurrera med sina kollegor utomlands och vi istället importerar motsvarande varor innebär det att Sverige exporterar klimatbelastningen. Förutsättning för all näringsverksamhet är en stark ägande- och brukanderätt.

För att framtiden ska bli fossilfri behöver politikerna

  • Stärka ägande- och brukanderätten för ökat brukande av jord och skog som är lösningen på många frågor om klimat och hållbarhet.
  • Förbättra förutsättningarna för dem som vill investera i fossilfri produktion genom att stimulera produktionen av biodrivmedel med förutsägbar skattepolitik och enklare regler.
  • Trygga långsiktig finansiering av forskning för att kunna utveckla förnybara produkter.
  • Skapa rättvis konkurrens med grannländer och EU för biogasproduktionen.