Sverige har resurserna för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Genom att använda förnybar råvara – den gröna cellen – som primär råvara istället för fossila råvaror, som olja och kol, minskar produkternas klimatpåverkan drastiskt.  Jord- och skogsbruk är grundbulten i omställningen från en fossildriven till en fossilfri framtid. Men för att Sveriges bönder ska våga ta nästa steg och satsa för att bruka för klimatet behöver vi:

1. Ett tydligt svenskt klimatmål som stimulerar utvecklingen till en fossilfri framtid och en biobaserad ekonomi. Vi vill att jord- och skogsbruket ses som en självklar del i en strategi för att nå målet.

2. Lagar, skatter och regler som stödjer innovationer inom biobaserad näringsverksamhet. I dag förblir klimatsmarta investeringar ogjorda på grund av brist på långsiktig politik. Detta är tydligt vad gäller satsningar på exempelvis biodrivmedel.

3. En nationell livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram som ger konkurrenskraft att producera mer för svenska och utländska marknader på ett miljömässigt, hållbart sätt.

 

Vad LRF önskar att klimatmötet resulterar till:

  • FN:s klimatmöte i Paris 2015 ska helst resultera i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.
  • Utformningen av avtalet ska också lägga grunden för transparens och uppföljning kring länders åtaganden och genomförande. Avtalet ska också ge möjlighet att följa upp om länder uppfyller sina åtaganden och ha en stark koppling till vetenskapen.
  • Åtgärder och handlingsplaner och politiska åtaganden bör styra för att utveckla en biobaserad ekonomi baserat på förnybar energi och bioråvara. Viktiga beståndsdelar globalt är att prissätta koldioxid och att inte subventionera fossil energi.
  • Handel och export inklusive teknikspridning, är en grundbult för att skapa ekonomisk utveckling. Svenska företag ska kunna leda vägen för hållbara innovationer.
  • Investeringar i forskning och utveckling inom jord- och skogsbruks är viktigt för att tackla klimatförändringarna globalt. Kunskapsöverföring av klimatsmart teknik i syfte att på ett hållbar sätt öka livsmedelsproduktionen samtidigt som vi begränsar klimatförändringar och anpassning.