Europas framtid ligger i EU

En av EUs bärande idéer är den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Över 70 procent av Sveriges handel sker med andra EU-länder. Att varorna kan röra sig fritt över gränserna betyder mycket för Sveriges ekonomi och påverkar alla sektorer i samhället. Utan EUs inre marknad skulle allt bli svårt och dyrare, med tullar, pass och gränskontroller.

Det gröna näringslivet, i Sverige och i EU, är lika beroende av en stabil politisk och ekonomisk utveckling som annat näringsliv, och sitter samtidigt på framtidens lösningar när det gäller mat, bioenergi, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

EU blir vad vi gör det till

EUs regler för djurvälfärd närmar sig de svenska, och öppnar för en hållbar europeisk animalieproduktion. Svensk produktion får mer jämlika spelregler, det är bra för svensk ekonomi. Sverige är nu ett föregångsland som tar emot olika europeiska delegationer som vill titta på den svenska djurhållningen som har lett till den lägsta antibiotikaanvändningen i EU.

Vi har också agerat inom miljö- och klimatområdet där Sverige och LRF har varit pådrivande för att
EUs miljöregler ska skärpas och införas mer lika, och för att fler ska se brukandet av jorden och
skogen som en stor tillgång i klimatarbetet. 

Det här är frågor som skapar ett mer hållbart Europa samtidigt som det förbättrar Sveriges konkurrenskraft.

En budget för mat, klimat och fred

Jordbruk är vid sidan av handel det område medlemsländerna tidigt gjorde till helt gemensamt. Jordbruket stod länge för den största delen av budgeten. Så är det inte längre. Den kommande budgetperioden utgör jordbrukspolitiken 30 procent av den totala EU-budgeten på 162 miljarder euro per år.

EUs totala årliga budget motsvarar cirka 1 procent av medlemsländernas samlade BNP. Budgeten används till frågor som medlemsstaterna anser det är viktigt att driva tillsammans. I övrigt sköts det allra mesta via medlemsländernas egna budgetar.

Medlemsavgiften till EU ger stora vinster i form av politisk och ekonomisk stabilitet och fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital.

Jordbrukets betydelse för framtidens stora gemensamma utmaningar gör jordbrukspolitiken lika viktig idag som när EU-samarbetet inleddes. Jordbruksbudgeten bidrar till att EU producerar bra mat, biomassa och till att lösa klimatförändringen. Hela 40 procent av den nya jordbruksbudgeten ska gå till miljöåtgärder. Samtidigt fungerar den som en sammanhållande motor på Europas landsbygd för sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Det här vill LRF
★ LRF vill ha en stark budget som lever upp till förväntningarna om att producera hållbar mat i hela EU och som bidrar till klimatlösningen.

Gilla jordbrukspolitik!

Den gemensamma jordbrukspolitiken, Common Agricultural Policy, kallas ofta förkortat för CAP. Det finns många anledningar att gilla CAP och att engagera sig i jordbrukspolitik.

Frågar man svenska och europeiska bönder vill de helst få vettigt betalt för sina produkter via marknaden, utan stöd från CAP och de många kontroller som omger jordbrukspolitiken.

Men det finns egentligen många skäl till varför vi har och bör ha en gemensam jordbrukspolitik.

Det övergripande skälet är politiskt: Att vilja eller inte vilja ha ett jordbruk spritt över hela EU och i alla unionens landsändar. Som producerar på det sätt europeiska konsumenter föredrar och på ett sätt som hjälper EU att leva upp till en hållbar utveckling. Det handlar om en trygg livsmedelsförsörjning.

Skäl att gilla CAP:

  •  CAP gör det möjligt att frihandla med mat inom EU och är en grundförutsättning för EUs inre marknad.
  • CAP garanterar att alla EU-medborgare kan få närproducerad mat och säkerställer att det finns jordbruk i EUs alla områden.
  • CAP garanterar lite mer stabila inkomster för lantbrukarna och säkerställer att Europas bönder har ett skyddsnät vid miljö- och klimatkatastrofer, vid utbrott av djur- och växtsjukdomar och vid dramatiskt fallande priser.
  • CAP bidrar till att styra EUs jordbruk till att bli mer klimat-och miljövänligt och är redan i dag världens mest miljövänliga jordbrukspolitik som ställer många krav på dem som söker ersättning.
  • CAP bidrar till en levande landsbygd som skapar arbetstillfällen i hela Sverige eftersom jordbruket kan leva vidare även i mindre produktiva områden.
  • CAP bidrar till öppna och biologiskt rika landskap genom miljöersättningar för att beta naturbetesmarker. Miljöersättningarna har gjort att marker inte växer igen.

Det här vill LRF
★ LRF vill att svenska politiker engagerar sig och är konstruktiva i förhandlingen om den gemensamma jordbrukspolitiken.
★ LRF vill ha en gemensam långsiktig jordbrukspolitik med stabila regler och en stark budget.
★ LRF vill ha en CAP som är enkel att förstå och följa på gårdsnivå och som stimulerar aktiva företagare.
★ LRF vill ha en CAP som bidrar till ökad konkurrenskraft för Sveriges bönder och som därmed uppfyller målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Bara aktivt brukande kan rädda klimatet

EUs jord- och skogsbruk fortsätter sin klimatanpassning och görs mer motståndskraftigt mot klimatförändringar samtidigt som det fortsätter att producera.

Jorden och skogen är nyckelsektorer för att EU ska nå målet till 2050. Ett aktivt brukande bidrar till biologisk mångfald, skapar jobb och gör att fossila material kan bytas ut till gröna. Jordbruket och det nordiska familjeskogsbruket har en stor del i den utvecklingen.

Den svenska skogen binder kol och balanserar inte bara jordbrukets utsläpp utan nästan alla de 54 miljoner ton koldioxidekvivalenter som Sverige rapporterar till FNs klimatpanel. Nettoinbindning från skog och annan mark i Sverige ligger i storleksordningen 45 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Jorden och skogen är dessutom viktiga ekonomiska sektorer för hela EU och, efterfrågan på förnybara produkter inom energi, byggindustri, förpackningar och mycket annat förutspås öka. Det svenska aktiva jord- och skogsbruket kommer vara en grundförutsättning för EU att uppnå sin vision om ett klimatneutralt samhälle.

Det här vill LRF
★ LRF vill att EUs politik för klimat satsar på ett produktivt och konkurrenskraftigt jordbruk som bidrar till klimatlösningen.
★ LRF vill att politiken säkerställer satsningar på teknik, utbildning och digitalisering som förutsättningar för att nå klimatmålen.
★ LRF vill att svenska politiker visar på att det endast är det aktiva skogsbruket som bidrar till att nå klimatmålen och samtidigt skapar ekonomisk tillväxt för EU.

En frihandel för framtiden

Det är mycket viktigt att EUs jordbruk och livsmedelsindustri har tillgång till väl fungerande exportmarknader. Det skapar en balans på EUs inre marknad som direkt påverkar svenskt jordbruk och svensk ekonomi positivt.

EU är en viktig handelspartner för de flesta ekonomier i världen och har förmåga att bidra till en modern handelspolitik som lever upp till FNs hållbarhetsmål och samtidigt bidrar till Sveriges nationella livsmedelsstrategi.

Frihandeln inom EU och unionens beroende av världsmarknaden innebär fördelar men även en del utmaningar. Öppenhet och handel är bra för svensk ekonomi. Därför är det också bra för svenskt jordbruk. Samtidigt innebär vissa frihandelsförhandlingar att det sätt vi valt att producera livsmedel på i Sverige och EU kan utmanas. Framtida handelsavtal behöver därför vara balanserade.

Det här vill LRF
★ LRF vill att det ska löna sig med en hållbar produktion i handelsavtal.
★ LRF vill att det ska löna sig att producera med god djuromsorg och liten användning av antibiotika.
★ LRF vill att EUs handelsavtal ska ställa samma krav på import som på produktionen inom EU.

Bondens djuröga bästa medicinen

1986 införde Sverige ett förbud mot att använda antibiotika i foder för att få djuren att växa bättre. Idag har Sverige en djurhållning där böndernas omsorg om djur och djurhälsa har kunnat hålla nere antibiotikaanvändningen. Svenskt jordbruk har EUs lägsta användning av antibiotika. Friska djur behöver inte medicin.

Sverige och LRF har fortsatt en mycket viktig roll att spela för att säkra att vi kan använda antibiotika även i framtiden.

Det här vill LRF
★ LRF vill att EUs strategi i fråga om antibiotikaresistens stärks och att befintlig lagstiftning i EU kring användning av antibiotika måste införas fullt ut.
★ LRF vill att EUs existerande djurskyddsdirektiv ska efterlevas och delar gärna med oss av vår erfarenhet.
★ LRF vill att antibiotika bara får användas efter recept från en veterinär som ger råd om djurhållning och inte tjänar pengar på antibiotikaförskrivning.