Sveriges gröna näringsliv kan leverera en fossilfri framtid

Med rätt förutsättningar kan allt som växer i skogen eller på åkern ersätta fossil energi, betong, plaster, metaller och andra icke förnybara produkter. Det skapar hållbar tillväxt och jobb i hela landet.  
Vi ska minska vår egen klimatpåverkan och anpassa oss till förändringarna. Men vi har också ett erbjudande till samhället. Genom att aktivt bruka mark, grödor, skog, sol och vind kan vi leverera hållbart producerad mat, förnybara material och förnybar energi. Och på samma gång fånga och lagra koldioxid. De svenska skogarna tar till exempel upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Då behöver politiken ställa upp med:

En stärkt ägande- och brukanderätt. När det goda ägandet utövas av många, där olika idéer tillåts utvecklas, skapas dynamik i företagande och brukande till nytta för hela samhället. Äganderätten ska bara kunna inskränkas då verkligt angelägna allmänna intressen motiverar intrång.

  •  Utveckla metoden för att väga olika allmänna intressen mot varandra, till exempel när biologisk mångfald ställs mot klimatåtgärder i skog och mark.
  • Ge ägaren full kompensation för inskränkningar i äganderätten.
  • Inse att ökat brukande av jord och skog är lösningen på många av våra klimat- och hållbarhetsfrågor. Till exempel får inte Artskyddsförordningen eller strandskyddet avsevärt försvåra pågående jord- eller skogsbruk.

Bättre produktionsförutsättningar för inhemskt förnybart. För att Sverige ska klara dagens utveckling krävs ett aktivt och innovativt grönt företagande i hela landet. Idag importeras nästan 50 procent av Sveriges fossila olja från Ryssland. Genom att höja den inhemska produktionen av förnybara drivmedel tryggar vi vår självförsörjning och en inhemsk livsmedelsförsörjning vid kris.

  • Ta fram åtgärder som stimulerar mer inhemsk produktion av biodrivmedel och andra biobaserade produkter från jord- och skogsbruket. Reduktionsplikten som tvingar drivmedelsbolag att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel är ett steg på vägen, men mer behövs.
  • Fatta långsiktiga beslut för rena biodrivmedel i harmoni med EU-politiken så att investerare vet vilken skattepolitik som gäller efter 2018 och vågar bygga ut bioraffinaderier.

Långsiktiga utvecklingsinsatser för ökad produktion. Sverige har mycket skogs- och jordbruksmark per person, ett brukande som präglas av hög teknologisk nivå och gott anseende internationellt.
Allt detta går att utveckla när väldens bioekonomi växer. Högre produktivitet och hög kvalitet på innovationerna är framgångsfaktorer för att skapa hållbar tillväxt inom det gröna näringslivet.

  • Satsa på långsiktig och trygg finansiering för forskning och innovation inom det gröna näringslivet. Till exempel växtförädling, digitalisering, resurseffektivitet, byggnation och management.
  • Fortsätt att möjliggöra de investeringar som är nödvändiga i den biobaserade ekonomin. Till exempel lokala och regionala testbäddar och tillgång till riskkapital.

Ytterligare faktuaunderlag hittar du uppe till höger på sidan.