Sveriges gröna näringsliv kan leverera arbetstillfällen

Investeringar i jordbruket ger fler jobb än investeringar i andra branscher eftersom landsbygdsföretagen anlitar många underleverantörer, ofta lokalt. Om omsättningen i jordbruket ökar med en miljon kronor, så ger det 2,51 nya jobb. Motsvarande siffra för övriga näringslivet är 1,42 nya arbetstillfällen.

Och vårt ansvarsfulla brukande av skog och mark skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det producerar mat, skogsråvaror och förnybar energi. Det bidrar också till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap.

Då behöver politiken ställa upp med:

Långsiktiga spelregler. Ska företag utvecklas och växa krävs bra villkor och en förståelse för att företag måste få gå med vinst för att kunna utvecklas, skapa fler jobb och bidra till välfärden. Lagstiftning och villkor för att driva företag måste vara långsiktiga och förutsägbara för att inte hindra utvecklingen.

  • Förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och fysiska personer.  
  • Ta fram en utbildningsstrategi som satsar på YH-utbildningar så att det gröna näringslivet har tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Enklare regelverk. Kontroll, tillsyn och avgifter måste gynna kreativitet och konkurrenskraft. Därför behöver dialogen mellan myndigheter och företag utvecklas. Regelverken är ofta omfattande, svårtolkade och i ständig förändring, vilket gör att företagens behov av stöd från myndigheterna ökar. Tillsynen ska vara trovärdig, enkel, kostnadseffektiv och rättssäker, med ett konstruktivt bemötande från myndigheterna.

  • Ge myndigheter ett tillväxtuppdrag.
  • Säkerställ att tillsynsmyndigheter får en ökad kunskap och förståelse för de verksamheter de ska kontrollera.
  • Ge jord- och skogsbruket status som miljöfrämjande, inte miljöfarlig, verksamhet i Miljöbalken.

Fungerande infrastruktur för hela landet. Det ska vara lika lätt att bo och arbeta på landet som i stan. Därför behövs likvärdiga villkor för bredband som för vägar, tåg, el, telefoni och annan service. En fungerande infrastruktur gör landsbygden attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt, sysselsättning, kommersiell och offentlig service.

  • Utöka anslaget till enskilda vägar så att de kan fortsätta att transportera svenska livsmedel och skogsråvara. Prioritera vägunderhållet i satsningarna på infrastruktur.
  • Se till att landsbygden har tillgång till bredband med hög hastighet så att det är lika attraktivt att bo och arbeta där som i stan.

Ytterligare faktuaunderlag hittar du uppe till höger på sidan.