I februari 2015 samlade landsbygdsminister Bucht mjölkbranschen och ett stort antal aktörer kring branschen för att diskutera åtgärder med anledning av det besvärliga arbetet inom mjölkbranschen.  Vid mötet deltog ledande personer från LRF, Sveriges Mjölkbönder, mejerier, rådgivningsföretag, banker, foderföretag departement och myndigheter. Mötet blev startskottet till arbete i ett antal arbetsgrupper, vilket våren 2015 resulterade i en handlingsplan med 84 punkter och ett antal underpunkter.

I juni 2015 gavs LRF Mjölk det övergripande ansvaret att styra och hålla ihop arbetet med handlingsplanen. Arbetet bedrivs i fyra delprojekt; Gård, Mejeri och marknad, Myndighet samt Forskning och innovation. Varje delprojekt har ett flertal personer knutna till sig från de organisationer som var med i framtagandet av handlingsplanen.

Några av de viktigaste resultaten hittills är:

  • Goldplating inom ekologisk produktion: Ett förslag som skulle försvåra ekologisk mjölkproduktion har stoppats. Delprojektet bevakar att inga nya regler som går längre än EU-krav införs (82).
  • Godkännande av konceptstallar: Jordbruksverket har beskrivit vilka förändringar som behöver göras för att konceptstallar ska kunna typgodkännas och därmed slippa förprövning
  • Svenskmärkning; Ett bolag har bildats av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Symbolen ”Från Sverige” lanseras i april 2016 för att upplysa konsumenter om varans ursprung.
  • LRF Mjölk utreder hur branschpolicys påverkar kostnader på gårdsnivå.
  • Jordbruksverket har tagit fram och presenterat information om mervärden inom svensk mjölkproduktion (77).

Hela handlingsplanen hittar du här