En nationell livsmedelsstrategi

I juni 2016 väntas regeringen offentliggöra sin nationella livsmedelsstrategi. LRF har tagit fram underlag, visat på samband och presenterat förslag och önskemål. En viktig utgångspunkt har varit att livsmedelsstrategin ska innehålla ett tydligt och mätbart tillväxtmål för produktionen. Likaså att det ska finnas en tydlig beskrivning av hur konkurrenskraften inom svensk livsmedelsproduktion ska öka.

Handlingsplan Mjölk

Arbetet med handlingsplanen för mjölk, som antogs på Näringsdepartementet våren 2015, går framåt. Handlingsplanen omfattar 87 punkter, varav flertalet är av långsiktig karaktär.

Hittills är ett 15-tal punkter helt avklarade, däribland ökade anslag för mejeriexport på Livsmedelsverket, Mjölkjouren, Från Sverige-märkningen, ett projekt för likvärdig förprövning i hela landet och förenklade betesregler. Ett annat exempel är en genomlysning av vilka regelförändringar som krävs för att möjliggöra typgodkännande av modulstall.

Regelförenklingar för mjölkföretagare

LRF driver ett förenklingsprojekt som syftar till att göra vardagen smidigare och tryggare för alla mjölkföretagare. Det handlar om att förenkla de regler som gör skillnad för företagarna. Ett högt prioriterat område är EU:s nuvarande stödsystem. Andra viktiga områden är byggnationer, jordbrukarstöd, miljölagstiftning och myndigheters kontroller.

Projektet startades 2011 med en grundläggande inventering av de regelverk och krav på dokumentation som finns för mjölkföretagen. Arbetet mynnade ut i 40 förenklingsförslag. Av dessa är drygt en tredjedel avklarade, nu senast delar av föreslagna förenklingar gällande betesregler.

Tillsammans med Jordbruksverket genomförde man också Förenklingsresan där man besökte lantbrukare i olika delar av landet för att få deras bild av vad som är krångligt och behöver förenklas. Initiativet resulterade i att mer än 200 konkreta förenklingar genomförs. Även andra branschorganisationer och myndigheter deltog i arbetet.

Flexiblare betesregler

LRF har i många år haft i uppdrag att arbeta för enklare och tydligare regler, minskad administration och ökad flexibilitet för mjölkföretagen. Den 15 maj fick Sverige nya regler för nötkreatur på bete. De nya betesreglerna är en viktig framgång för LRF eftersom de minskar mjölk- och köttföretagens administration och samtidigt gör det enklare att anpassa betet efter djurens och gårdens förutsättningar.  

Att kravet på sammanhängande betesperiod tas bort gör det enklare att dela in djuren i grupper och att anpassa betet efter både djur, gård och väder. Även kravet på dokumentation tas bort.

Förändringen visar på Jordbruksverkets förtroende för djurägarens kunskap och vilja att värna djurvälfärden. På sikt är LRFs mål att även få igenom kraven avseende betesperiodens längd.

Nya betesregler – nyheter och tips för dig med mjölkkor.

Ny djurskyddslag

Regeringen har för avsikt att före årsskiftet lämna en proposition till ny djurskyddslag. LRF arbetar för att se till att förändringarna beaktar både djurskyddsperspektivet och företagarperspektivet. Bland annat har man bjudit ut beslutsfattare på besök på mjölkgårdar för att tillsammans diskutera utmaningarna med den nya lagen.

En viktig utgångspunkt bör vara att ett större ansvar än tidigare läggs på bransch och företag för att säkerställa god djurvälfärd.

Sänkt arbetsgivaravgift

Grundprincipen i EU är att enskilda stater inte få ge subventioner till egen livsmedelsproduktion. Dock finns vissa möjligheter till undantag, förutsatt att det gäller stöd av mindre betydelse.

Den möjligheten vill LRF att Sverige nu använder för att sänka egenavgifter och arbetsgivaravgifter för mjölkföretagen under en ettårsperiod.

Möte med Alliansen

I januari 2016 träffade LRF företrädare för allianspartierna för att diskutera arbetet med livsmedelsstrategin, som i juni läggs som en proposition till riksdagen. Det viktigaste budskapet var att den svenska staten måste göra de svenska mjölkböndernas villkor likvärdiga konkurrentländernas för att de svenska mejeriprodukterna ska kunna hävda sig på både den svenska marknaden och på exportmarknaden.