Mjölkkors bete regleras på en övergripande nivå i djurskyddsförordning, för vilken regeringen ansvarar. Vid kontakter med regeringen kan vi konstatera att det i nuläget inte finns någon öppning för förändringar i förordningen. I Jordbruksverkets föreskifter om lantbrukets djur finns de detaljerade reglerna. Vi har en mycket god dialog med Jordbruksverket för att hitta förenklingar så att betesreglerna blir lättare att följa, innebär mindre ekonomisk nackdel och blir mer rättssäkra.

Åtgärderna sammanfattas enl. nedan:

  • Kravet minskas till 60 dagar i hela Sverige utan krav på sammanhållen betesperiod
  • Slopade eller förenklade dokumentationskrav
  • Krav på 80-procentigt växttäcke tas bort
  • Enklare och tydligare regler för ungdjur
  • (Djurvälfärdsersättningar)

Vi återkommer löpande med information om detta arbete.