Den 7 september anordnas en europeisk manifestation för mjölkbönder i Bryssel med anledning av mötet mellan EUs jordbruksministrar. LRF bjuder samtidigt in till stormötet i Jönköping mellan bönder, politiker och andra berörda aktörer för att framföra åtgärdslistan och för att diskutera de utmaningar som väntar om Sverige även i fortsättningen ska ha inhemskt matproduktion.

Varför arrangerar LRF ett mjölkmöte?

Mjölkkrisen är ett symptom på ett större problem. Vad vill vi egentligen med vår livsmedelsproduktion? Sverige har fantastiska möjligheter att utveckla sin livsmedel- och energiproduktion och gå i bräschen för en ekonomi där naturkapitalet är den drivande kraften i tillväxten, en biobaserad samhällsekonomi. Men i nuläget går vi i en riktning där vi inte nyttjar dessa möjligheter. Detta har lett till ett akut läge för Sveriges mjölkbönder när de flesta nu har en betydlig större kostnad att producera mjölken än vad de får betalt för den, vilket är ohållbart. En hållbar produktion ska vara lönsam även ekonomiskt, annars läggs den ned och ersätts av en producent i ett land där det är billigare, och oftast mindre ekologiskt hållbart och socialt hållbart, att producera.

LRF vill därför samla alla de aktörer som gemensamt kan diskutera ur ett nationellt perspektiv vart vi vill med vår livsmedelsproduktion och hur vi tar oss dit på ett hållbart sätt .

Vad kommer ske på mötet i Jönköping och vad vill LRF uppnå?

Syftet med mötet är att i grupper inleda en dialog mellan politiker, handel, myndigheter, bank och finans, mejerier, konsumenter och lantbrukare för att ur en gemensam målbild bestämma nästa kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att ta oss an utmaningarna.

För att sätta en riktning för den inhemska livsmedelsproduktionen i den globala marknadens komplexa värld, har andra länder en långsiktig strategi och handlingsplan för livsmedelsproduktionen eftersom de ser livsmedels- och energiförsörjning som en framtidsbransch. Det behövs även för Sverige.

Under mötet vill vi därför diskutera vad politikerna egentligen vill med vår livsmedelsproduktion. Sverige behöver ett mål, tydliggöranden i myndigheters regleringsbrev och direktiv som jobbar mot det målet. Politiskt ledarskap och handlingskraft behövs för att ta vara på de möjligheter som finns. Till att börja med genom att visa vilja på att ens ha inhemskt livmedelsproduktion. Det handlar om beslut och förslag i kommande höstbudget som stärker – och inte ytterligare stjälper det gröna näringslivet. Löftet om statliga lånegarantier måste verkställas, förslagen i konkurrenskraftsutredningen och Handlingsplan Mjölk bör skyndsamt genomföras, samt arbetet med den nationella livsmedelsstrategin kommer igång. LRF har tagit fram vilka åtgärder detta innebär (läs "Åtgärderna som krävs från politikerna" till höger).

Från konsumentsidan finns ett starkt stöd för svensk mat i allmänhet och svensk mjölk och svenska mejeriprodukter i synnerhet, enligt undersökning efter undersökning.

I samtalet med mejerierna kommer vi därför prata om hur de kan ta tillvara på konsumenttrycket och deras uttalade vilja att köpa svenskt och dessutom betala mer för svenskt. Hur ser Arla att de behöver utveckla sin betalningsmodell för att möta sina svenska ägare, inte slå ut dem?

Med konsumentrepresentantera vill vi prata om hur dom ser på frågan. Vad har konsumenterna för roll i utvecklingen vi ser idag och vad kan göras annorlunda?

Vi vill också diskutera med handeln vad deras ansvar är. Handelns stort fokus på pris och de tuffa förhandlingarna med leverantörerna gynnar inte utvecklingen. Istället finns risken att konsumenternas ökade betalningsvilja tas hem i handelns marginaler och mejerierna medan bönderna fortsätter att pressas.

I samtal med banker och finans kommer vi diskutera de möjligheter som måste tas tillvara framåt om de gröna näringarna ska kunna vara den framtidsbransch som den har resurser till att vara. Men också de akuta lättnader som behövs under en begränsad tid. Konkurser är inte önskvärt för någon. Vad kan bankerna göra konkret under denna begränsade period för att underlätta det akuta läget? 

Vad händer efter mötet?

Dagens gemensamma målbild och diskussioner kring vilka utmaningar som finns och hur de ska antas, kommer att sammanfattas  och sedan återrapporteras till samtliga aktörer för uppföljning. Förhoppningen är att alla deltagare inser vilken framtidsbransch de gröna näringarna är och att vi tillsammans kommer fram till hur Sveriges fantastiska förutsättningar tas tillvara, innan det är försent. Det är något vi alla kommer att tjäna på, nu och i det långa loppet. 

Anmäl dig till mjölkmötet i Jönköping senast den 30 augusti via din region. LRF står för lunch.