Argument för att sänka dieselskatten för jord- och skogsbruket finns inte bara vid jämförelser med andra länder. Vi har även näringar i Sverige som har nedsättningar av skatten på drivmedel.

Medan jordbruket och skogsbruket får en återbetalning av dieselskatten med 170 öre per liter från och med 2016 så är motsvarande nedsättning 331 öre per liter för gruvnäringens arbetsmaskiner. Och flyg, sjöfart och fiske betalar ingen skatt alls eftersom de anses verka på en internationell marknad fullt ut.

Idag är den internationella konkurrensen lika påtaglig för jordbruket som för andra näringar som verkar på den globala marknaden.  Nationella regelsystem och skatter påverkar därför konkurrenskraften.  Och till skillnad från en del andra näringar kan inte det svenska jordbruket flytta sin produktion till andra länder. Den svenska åkermarken finns bara här. Samma villkor som gruvnäringen skulle alltså ge en ökad återbetalning med ytterligare 161 öre per liter utöver de 170 öre per liter regeringen föreslår för 2016.

Jämförbar skatt med andra EU-länder

Snittet för dieselskatt i jord- och skogsbruk inom EU ligger runt 1,50-2 kr per liter, vilket innebär 2-2,50 kr per liter lägre än i Sverige. Jämfört med exempelvis Danmark ligger den svenska skatten drygt 3 kr högre och jämfört med Tyskland och Finland 2-2,50 kr per liter högre.

Återbetalningen av dieselskatt görs endast för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruket, inte för lastbilstransporter. Men i och med glesa strukturer och långa avstånd har svenska lantbrukare högre drivmedelskostnader än de flesta av sina utländska kollegor, om man räknar in kostnaden för transporter av deras produkter. Något som Konkurrenskraftsutredningen också konstaterar.

Flertalet EU-länder ligger alltså på en betydligt lägre skattenivå jämfört med Sverige, exempelvis Danmark, Frankrike och Finland. Därför bör återbetalningen öka så att Sverige hamnar på samma nivå som övriga EU.

En ökning av återbetalningen av dieselskatten till 170 öre per liter 2016 innebär ingen lösning på mjölkkrisen. Men regeringens åtgärd visar att man är beredd att göra något för att förbättra läget.  Den senaste höjningen av återbetalningen motsvarar bara 1 öre per kg mjölk vilket kan jämföras med att mjölkpriset till bonden försämrats med omkring 80 öre per kg det senaste året. Om hela dieselskatten togs bort skulle det motsvara ungefär 10 öre per kg mjölk.

Ur miljösynpunkt kan man naturligtvis fråga sig om det är rätt att sänka dieselskatten för svenska bönder. Svaret är ja. Anledningen är att minskad produktion i Sverige annars ersätts med ökad import från länder där värnandet om djur och miljö inte är bättre än i Sverige. Minskad produktion i Sverige ger alltså export av miljöpåverkan och minskar sysselsättningen i landet.  Minskad djurhållning leder även till att vi inte kan hålla landskapet öppet och bidra till biologisk mångfald.