Riksdagens livsmedelsstrategiska beslut 2017 uttryckte tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka.

Regeringens handlingsplaner kring livsmedelsstrategin har hittills i stor utsträckning innehållit uppdrag till olika myndigheter på områden som är viktiga för den långsiktiga utvecklingen av näringen, exempelvis kring växtförädling, växtskydd, export och forskning och innovation. Men resultatet av detta arbete dröjer.

Livsmedelsstrategin har kopplingar till både EUs budget (via CAP) och till den svenska statsbudgeten. Corona-hanteringen kommer att påverka bägge. Men leveranserna från politiskt håll behöver bli tydligare om de ska kunna utgöra ett bra underlag för beslut på företagsnivå om investeringar och utökad produktion.

De här åtgärderna behövs

Sveriges bönder behöver politiska besked under 2020 på följande punkter. Det är viktigt för företags- och investeringsklimatet i livsmedelsproduktionen.

Handläggningsgaranti för myndigheter. Inom sex månader från en ansökan (eller motsvarande) ska en företagare få ett myndighetsbeslut.

Utbetalningar av EU-ersättningar ska ske senast vid utgången av aktuellt produktionsår. Vid förseningar utgår dröjsmålsränta.

Dagens nivå på viltskador i jord- och skogsbruk ska som minst halveras genom mer aktiv förvaltning och begränsning av utfodring med mera.

Reform av EUs jordbrukspolitik. Konkurrenskraftig nationell medfinansiering i budgetprocesserna 2021och 2022. Tydliga besked om vilka åtgärder i nuvarande landsbygdsprogram som hålls öppna under 2021, till exempel investeringsstödet.
Nationellt eller EU-stöd för beteskrav.

Proposition om tillämpning av EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan läggs till riksdagen.

Satsning på behovsmotiverad forskning och innovation inom livsmedelssystemet i forskningspropositionen hösten 2020.

Exportavtal med Kina rörande slakteriprodukter.

Växthälsa. Säkra ekonomiska medel för ersättning vid krav på sanering av karantänskadegörare i odlingen.

Åtgärder för att bättre klara torka och vattenavrinning/flöden. Länsstyrelsernas tillämpning av dispens från biotopskyddet för igenläggning av diken ses över.

Lagstiftning om olaga intrång och militant aktivism.

Relevanta myndigheter behöver få främjande- och förenklingsuppdrag i sina regleringsbrev för att bidra till målen i livsmedelsstrategin

Arbetskraftsförsörjning. Säkrad tillgång på arbetskraft till de gröna näringarna genom en bredare tillämpning av EUs direktiv om säsongsarbetskraft, och enklare regler.

Växtskydd. Sverige har kommit långt i arbetet med att reducera risker. Möjlighet för Sverige att inom EU-arbetet med Green Deal och Farm to Fork får tillgodoräkna sig detta.