Genom anpassade utbildningar för ändamålet, både på gymnasie- och högskolenivå, skapas goda förutsättningar för framgångsrikt företagande och kompetent arbetskraft inom de gröna näringarna.

LRF arbetar i dagsläget i huvudsak med utbildningsfrågorna genom Naturbrukets yrkesnämnd (NYN), och Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN).

I samarbete med branscherna bemannar LRF naturbruksgymnasiernas lokala programråd i syfte att stötta skolorna med kompetens och kontaktnät. Uppgifter för lokala programråd är att: Bistå när det gäller det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), medverka vid utformning och bedömning av gymnasiearbeten i samband med yrkesexamen samt påverka utbudet av kurser för relevanta yrkesutgångar.

LRF/NYN driver en tydlig linje gentemot Utbildningsdepartementet, SLU och Myndigheten för yrkeshögskolan kring näringarnas kompetensbehov och har mötts av positiv respons för bl.a. :

  • Att det skapas en femte inriktning på naturbruksprogrammet för att tydliggöra möjligheterna att få särskild högskolebehörighet.
  • Utbildningsdepartementet uppger sig vara väl medveten om problemen för yrkesbytare och har aviserat åtgärder för att underlätta för denna grupp.
  • Kontinuitet och mer långsiktiga utbildningsbehov är prioriterat.
  • Att en högre träffsäkerhet ska kunna uppnås när det gäller utbildningarna och arbetslivets behov, särskilt i fråga om bristyrken.
  • YH-ansökningsprocessen och efterföljande omsökning behöver ett förenklat ansökningsförfarande för utbildningsanordnare vid andra söket.
  • Att skapa möjligheter för näringen att tillsammans med lämplig myndighet se över tillstånden för oseriösa skolor.

Läs mer på www.nyn.se/nyhetsbrev