För den som har en spännande idé krävs oftast en ganska lång resa till färdig marknad. Först måste idén förankras i en projektgrupp med förhoppningsvis en bra blandning av forskare, lantbrukare med flera. Nästa steg är att skriva ihop en projektansökan utan att tappa bort primärproduktionens behov. Sedan är det kanske inte alls givet hur resultat ska tas hela vägen till marknaden. Även i senare led krävs alltså tid och pengar.

FoI-området en del i livsmedelsstrategin

De senaste åren har mängden medel till forskning och innovation i livsmedelskedjan ökat på olika sätt. I den svenska livsmedelsstrategin lyfts frågan om kunskap och innovation tydligt. Som en konsekvens av detta har Tillväxtverket gett medel till att skapa Sweden Food Arena, som ska tydliggöra livsmedelskedjans behov inom FoI-området.

Forskningsråden satsar

Flera satsningar görs nu av forskningsråden. Formas har med förstärkt kassa skapat fyra centrumbildningar inom livsmedelsområdet och lyfter frågan om beredskap m m. Vinnova satsar också på matfrågor, en speciell växtproteinutlysning m m. Vid sidan av detta ligger den jordbrukspolitiska satsning på innovation i EIP-Agri med en blandning av nationella och EU-medel.

- De stora aktörerna nära jordbruksnäringen kan delas in i några få med inriktning på enbart innovation, som EIP-Agri som är en del av den EU-gemensamma jordbrukspolitiken CAP. De flesta forskningsfinansiärerna inriktar sig däremot mest på forskning och i andra hand på de innovativa idéerna som bygger på kunskap som redan har tagits fram, berättar Kjell Ivarsson som jobbar med FoI, bioekonomi och odlingskvalitet på LRF.

Finansiärer

Finansiärerna kan delas upp i en skala från de mest jordbruksnära till de mer forskningsnära. Några av de vanligaste finansiärerna, med start i det jordbruksnära, är: Stiftelsen JTI, Stiftelsen Lantbruksforskning, Vinnova och Formas. Längre ner på sidan kan du se vad de har att erbjuda det närmaste halvåret/året.

- Alla finansiärer ställer idag större krav på förankring i näringen, tidigare kontakter med de som ska gynnas av projektet och att det beskrivs tydligare i ansökan, säger Kjell Ivarsson.

Ytterligare ett tips är verktyget Ymner, som samlar olika typer av finansiering som kan vara till hjälp när idéer ska bli verklighet. Läs mer på www.ymner.com.
 

EIP-Agris innovationsstöd

En innovation är en ny idé som med framgång kommit till användning. Du ska ha identifierat ett problem eller förbättringsbehov som gäller för flera inom aktuell bransch. Stödet kan sökas flera gånger under året och både för att bilda en grupp och sedan för själva projektet. Innovationsstöd söks via Jordbruksverkets e-tjänst och all handläggning sker via Jordbruksverket, där du hittar mer detaljerad information om hur du söker stödet. Läs mer om innovationsstödet här!

Utveckla idéer för att stärka konkurrenskraften för primärproducenter

Har du en ny idé som du vill utveckla? Nu utlyser Jordbruksverket 15 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att testa nya idéer som kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter. Du kan söka stödet fram till den 14 oktober. Läs mer här!

Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik

Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel för två riktade satsningar. Utlysningarna är en del av Stiftelsen JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Två utlysningsområden
1. Vatten – resurseffektiv hantering
2. Framtidens proteingrödor till livsmedel - stöd till forskning för att stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft

Utlysningen stänger den 27 september klockan 12.00.
Läs mer här!


Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra alla projekt som beviljas medel. Läs mer här!

Vinnova

Komplexa utmaningar som välfärd, klimat och hälsa kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vinnova arbetar brett inom tio områden som är viktiga för Sverige, inte minst mat och innovation med växtprotein, och våra möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. Läs mer här!

47 erbjudanden om finansiering

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Formas verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Frågor om den hållbara livsmedelskedjan och centrumbildningar är centrala. 

Läs mer om aktuella utlysningar!