Fossilfritt lantbruk år 2030. Det är målet i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som LRF tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan tagit fram för lantbruket inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
LRF

– Vi har satt ett modigt mål om fossilfrihet till 2030 och det blir en tuff resa. Marginalerna för våra företagare i branschen är pressade och för att nå framgång måste både politiken och samhället stå bakom oss. Jobbar vi tillsammans mot det här målet med säkrad lönsamhet och konkurrenskraft i branschen så har vi goda chanser att lyckas, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

Målbilden för lantbrukssektorns färdplan för fossilfri
konkurrenskraft:

1. Behålla och stärka sin ledande roll i hållbarhetsarbetet.

2. Vara en möjliggörare för andra branscher att bli hållbart fossilfria.

3. I linje med livsmedelsstrategin och för klimatets bästa ska produktionen inom näringen öka under hela tidsperioden. Det finns delmål 2025 där slutåret är 2030 då branschen skall vara 100 % fossilfri för drivmedel, torkning och värme.

- Att arbeta för en lönsam omställning till fossilfrihet är en prioriterad fråga för LRF. Vi satsar nu extra resurser på att öka medlemmarnas kunskap om och acceptans för en omställning. Samtidigt jobbar vi hårt för att påverka de politiska förutsättningarna så att de som ställer om kan göra det på ett konkurrenskraftigt sätt, säger Sara Stjernholm, gruppledare LRF.

6 politiska åtgärder som krävs

Men för att målen ska kunna uppnås krävs även stöd från politiskt håll. Offentliga kök måste gå före och upphandla inhemsk klimatsmart producerade livsmedel och flera beslut om styrmedel krävs även på nationell nivå. Bland annat:

1. Biopremie. Den ersättning som utgår till dieselanvändning ska också gälla för de som ställer om till fossilfria drivmedel, för att dessa inte ska missgynnas ekonomiskt.

2. Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbara förnybara drivmedel.

3. Ambitiös reduktionsplikt i nivå med Energimyndighetens förslag så att Sverige får stabila spelvillkor för inhemskt producerade biobränslen.

4. Sträva efter utjämnade villkor kring produktion och konsumtion inom EU. Andra EU-länders fördelaktigare produktionsstöd får inte slå ut svensk produktion (av exempelvis biogas).

5. Uttalade mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

6. Ökade satsningar på forskning och utveckling så att fossila drivmedel, olja, betong och plast kan ersättas av svenska råvaror.