Vad är hållbarhetsmålen?
För att stärka konkurrenskraften och ge LRF möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten beslutade 2019 års Riksförbundsstämma att riksförbundsstyrelsen skulle ta fram hållbarhetsmål för de gröna
näringarna. Den 24 januari 2020 beslutade förbundsstyrelsen om nya hållbarhetsmål.

Hur har processen gått till?
På uppdrag av förbundsstyrelsen har en arbetsgrupp tagit fram är ett förslag. Förslaget är uppdelade på tre miljömål, två ekonomiska mål och ett socialt mål.

Förslaget har varit på remiss ute bland branscher och regioner. Förslaget har presenterats på två regionala råd, två Strategisk Forum och två riksförbundsstyrelsemöten. Löpande har synpunkter och
åsikter arbetats in i förslaget. Den 24 januari 2020 beslutade förbundsstyrelsen om målen.

Nu inleds ett skede där LRF går ut till alla medlemmar och där dessa får information och tycka till om hållbarhetsmålen.

Vad innebär målen?
Meningen med hållbarhetsstrategin är att den ska stärka konkurrenskraften och tydligt visa att vi i det gröna näringarna har svaren på hållbarhetsutmaningarna. Samhället ställer om, och vi är en av få
branscher som kan hjälpa samhället byta ut ändliga och fossila resurser mot våra nya och förnybara.

Målen är översiktliga och kortfattade beskrivningar av vad det gröna näringslivet vill göra och vad vi behöver för förutsättningar från övriga samhället för att lyckas.

Det handlar om att visa att lantbruket har en ambition att:
Miljö: Öka klimatnyttan, främja den biologiska mångfalden och öka resurseffektiviteten
Ekonomi: Öka lönsamheten och konkurrenskraften och öka jordbruks- och skogsproduktionen
Socialt: Öka landsbygdens attraktionskraft
Vill du läsa målen i sin helhet så finns de här 

Vad händer nu?

Under 2020 kommer LRF lansera en hållbarhetskampanj för att diskutera om vad som behövs för att konkretisera och uppnå målen både från lantbruket själva och från samhället i stort. Det ska vi göra
genom en samtalskampanj där målet är att träffa minst 10 000 medlemmar, tusen politiker och en miljon konsumenter.
I LRF kommer alltid kraften underifrån. När våra medlemmar, Sveriges bönder, enas så blir det en fantastisk kraft byggd på engagemang och kunskap.

Vill du veta mer om målen, kampanjen eller vill du engagera dig, hör av dig till info@lrf.se.