Bredbandsmarknaden är avreglerad och det innebär att ingen operatör kan tvingas till att ansluta glest utspridda kunder på landsbygden. Staten gör heller ingen egen utbyggnad utan de som sköter detta är kommersiella bolag, kommunala stadsnät eller lokala fiberföreningar – i vissa fall delfinansierade med statliga, regionala och kommunala investeringsstöd. Att det finns fler som vill bygga bredband på landsbygden är bra då det kommer leda till snabbare utbyggnad.

Regeringens bredbandsstrategi innebär att 95 procent av svenska hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till snabbt bredband till 2020. Fem år senare ska 98% ha tillgång till en bredbandskapacitet på 1000 mbit/s. Detta förutsätter fortsatt stora satsningar i ny, fiberbaserad infrastruktur.

Markavtal

Relationen till markägarna är bland det viktigaste att tänka på vid ett fiberprojekt. Ett bra avtal är grunden för att reglera vad som ska gälla både före, under och efter bygget.

LRF Konsult har diskuterat avtalsfrågor med flera nätbyggare och har tagit fram gemensamma blanketter för två av de största – IPOnly och Telia.

I dessa hänvisas det till branschstandarden Robust fiber som bland annat anger hur djupt en kabel ska läggas – det är ju en av de viktigaste faktorerna för att få ett bra nät.. LRF tycker att dessa båda mallar på ett bra sätt väger upp markägarens intressen och rekommenderar därför att man använder någon av dem. De kan också användas om nätbyggaren är någon annan än IPOnly och Telia.

Till höger hittar du de båda dokumenten.

Markersättning
Det är alltid markägaren som bestämmer om ersättning ska betalas för ett bredbandsintrång eller inte. En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång från exempelvis en elledning. Däremot var det så att när utbyggnaden startade för 10-15 år sedan så sköttes den av bygdens eget folk och då bjöd markägarna i byn varandra på intrånget för att sänka kostnaden och för att man i slutändan ofta bibehöll ägandet.

När det nu är alltfler kommersiella aktörer som bygger och äger näten så är det långt ifrån självklart att man som markägare vill sponsra deras verksamhet. Men beslutet om ersättning eller ej, det kan bara tas av varje enskild markägare.

LRF har inte förhandlat om några ersättningsnivåer, men det intervall vi ser på marknaden är 5-15 kronor per löpmeter. Till detta tillkommer ersättning för ev skador.

 

Kontakt

Frågor kring markavtal och markintrång
Björn Galant, äganderättsexpert
Telefon: 08-787 59 60 
E-post: bjorn.galant@lrf.se

Främjandefrågor
Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur
Telefon: 08-787 50 90 
E-post: cecilia.reje@lrf.se