Elen ska vara av samma kvalitet på landet som i stan. Det gäller framförallt anmälda och oanmälda elavbrott. Även de allra kortaste (sekundlånga) elavbrotten behöver beaktas.

Därutöver anser LRF att elnäten ska grävas ner. Luftledningar tar helt enkelt för mycket mark ur produktion och skapar för många brukningshinder.

Det här är LRFs utgångspunkter i arbetet med att säkerställa hög leveranskvalitet på landsbygden:

  • Elnät ska grävas ner. Kablarna bör läggas utmed vägar eller tillsammans med annan infrastruktur. För skogsbilvägar kan det vara lämpligt att lägga kabeln mitt i vägen. Det är ofta lönsammare att lägga jordkabel än att bygga ny luftledning, eftersom underhållet på en nergrävd kabel blir mycket lägre.
  • Samförläggning av el, tele och bredband ska alltid eftersträvas.
  • Elnät för vindkraft ska grävas ner.

LRF anser att en samhällsekonomisk beräkning alltid ska ligga till grund för beslut om kabel eller luftledning. Beräkningen ska bygga på samhällsvärdet av:

  • Skog ur produktion, (förädlingsvärde, betydelse för sysselsättning samt koldioxidupptag)
  • Ledningens påverkan på landskapet/ brukningshinder/byggnationshinder
  • Ökad elektromagnetisk strålning vilket försvårar bostadsbyggande och företagande

Till detta ska läggas kostnaden för drift och underhåll av en luftledning respektive kabel under dess livslängd, till exempel:

  • Kostnader för kalröjning av ledningsgatan
  • Kostnad för fällning/helikoptertoppning av träd i kantzonen samt ersättning till markägare
  • Kostnad för jordtagsmätning

Kostnaden för drift och underhåll är cirka 4 000-6 000 kronor per kilometer luftledning och år för regionnät, respektive 7 000 kronor för stamnät. Utslaget över ledningens livslängd blir detta en stor kostnad som saknas i beslutsunderlaget. Orsaken till det är att Kapitalkostnaden och drifts- och underhållskostnaderna är åtskilda.
Kapitalkostnaden tas när ledningen byggs, medan kostnad för drift och underhåll tas ut löpande via elnätsavgiften när ledningen är i drift.

Här kan du ladda ned några rapporter och dokument i ämnet:

Samhällsekonomisk analys av skog (pdf)

Kostnader för kabel respektive luftledning (pdf)

Markintrång: till vad ska marken användas? (pdf)

Kontakt

Frågor kring elnätsintrång
Björn Galant, äganderättsexpert
Telefon: 08-787 59 60 
E-post: bjorn.galant@lrf.se

Främjandefrågor
Cecilia Reje, näringspolitisk expert, infrastruktur
Telefon: 08-787 50 90 
E-post: cecilia.reje@lrf.se