LRF har engagerat sig i postgången under många år. Vårt mål är att ingen ska ha längre än 500 meter till sin postlåda. Dessa regler gäller för postutlämning:

  • Den samhällsomfattande posttjänsten innebär att det ska delas ut och hämtas in post i hela landet varje arbetsdag och minst 5 dagar i veckan (Postlagen 1 §).
  • Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat om undantag för cirka 1100 hushåll som får en begränsad postservice. Det gäller till exempel hushåll långt ute i skärgården eller i fjällen.
  • Postutdelningen styrs av PTSs allmänna råd. Där står att post ska delas ut på ”avstickare” då det finns minst två hushåll per kilometer. Ifall det kriteriet inte uppfylls har Posten rätt att flytta ner brevlådan till huvudvägen.

Postlagen, postförordningen och de allmänna råden finns på PTSs webbplats.

Rätt till betaltjänster

Alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser, oavsett var de bor. Det är i första hand marknaden som tillhandahåller de grundläggande betaltjänsterna. 

På platser där detta inte fungerar finns möjlighet för staten att gå in med stödjande insatser eller ekonomiska bidrag. Behovet av insatser bedöms av länsstyrelserna.

För dem som har problem med grundläggande betaltjänster är det därför väldigt viktigt att framföra sina synpunkter till länsstyrelsen. PTS har i uppdrag att stödja länens arbete med grundläggande betaltjänster.

Mer information om grundläggande betaltjänster finns på PTSs webbplats.

Gårdsadresser

Gårdsnamnen är en viktig del i landsbygdens identitet. LRF vill bevara gårdsnamnen. Vi kan inte acceptera att postadresser med by- och gårdsnamn ändras till gatunamn med nummer. Beslut om detta tas av respektive kommun, så det är dit man vänder sig med klagomål eller protester mot eventuella förslag på adressändringar.

Kontakt

Cecilia Reje, Näringspolitisk expert, infrastruktur
Telefon: 010-184 42 17
E-post: cecilia.reje@lrf.se