Väl fungerande infrastruktur är en viktigt för dem som driver företag på landsbygden. Med bra vägar i hela landet finns förutsättningar för lönsamma landsbygdsföretag och boende på landsbygden.

Statliga, kommunala och enskilda vägar

I Sverige finns cirka 14 000 mil allmänna och kommunala vägar samt cirka 43 000 mil enskilda vägar som drivs av vägföreningar, vägsamfälligheter och skogsbolag.

De allmänna och kommunala vägarna finansieras via stat och kommun. Knappt 8000 mil av de enskilda vägarna, som är till nytta för boende och företag på landsbygden, får ett statligt driftbidrag som rör sig mellan 30 till 80 procent. Övriga vägar får ingen statlig finansiering alls, en stor del av dessa är skogsbilvägar.

I dag är det statliga anslaget cirka en miljard kronor per år. För de enskilda vägarna har Trafikverket tillsatt en rådsgrupp där LRF medverkar. LRF anser att det statliga anslaget till enskilda vägar bör öka, för att vi ska kunna nå målen om en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige. Det finns ett växande renoveringsbehov på de enskilda vägarna där bland annat upprustning av många broar är nödvändigt framöver.

Snöröjning på det enskilda vägnätet

Det finns även stora utmaningar när det kommer till snöröjningen av enskilda vägar i framförallt norra Sverige, eftersom Trafikverket kräver att entreprenörerna ska prioritera det statliga vägnätet. Det innebär att många vägföreningar får betala mer för snöröjningen, eftersom entreprenören tvingas att åka tillbaka till de enskilda vägarna istället för att ta dem i samband med plogning av de statliga vägarna. 

För att diskutera snöröjningen på det enskilda vägnätet har Trafikverket tillsatt en arbetsgrupp där LRF deltar.

När allmän väg blir enskild

Ibland föreslår Trafikverket att enstaka allmänna vägar ska föras över till enskild väghållning inom nuvarande regelverk. LRF anser att Trafikverket i sådana fall först måste rusta upp vägen och utfärda garantier för den, innan den överlämnas till en vägförening.

Läs mer om enskilda vägar på Riksförbundet enskilda vägars webbplats.

Bärighet för tunga transporter

När det gäller de statliga vägarnas bärighet på landsbygden så är det avhängigt av hur stort det årliga bärighetsanslaget är och hur det fördelas över landet. I dag är det cirka en miljard kronor per år. Dessa medel ska användas till att förstärka landsbygdens vägar och broar, för att möjliggöra skogstransporter och andra tunga transporter året om. 

För att diskutera bärighetsfrågor har Trafikverket tillsatt en central bärighetsgrupp där LRF deltar.

Framkomlighet för traktorer

Mitträcken och andra trafiksäkerhetsåtgärder genomförs nu i stor omfattning på våra vägar. LRF är positivt till detta, men för att utformningen ska bli bra krävs att jord- och skogsbruk samt övrigt näringsliv involveras tidigt i planeringsprocessen.

Kontakta lokala företagare

Vid ombyggnad av kommunala och statliga vägar är det därför viktigt att kommunen och Trafikverket tar kontakt med lantbrukare på orten för samråd, så att farthinder, avsmalningar och mitträcken kan anpassas till breda lantbruksmaskiner.