I vissa områden i landet råder obalans mellan viltstammar och det foder som finns naturligt i landskapet. Det resulterar i skador på skog och grödor och kan innebära problem för den enskilda markägaren. Ekonomiskt påverkas markägaren negativt på grund av skador som ger produktions-bortfall och kvalitetsförluster. Det blir också svårare att välja att odla de trädslag som är bäst, utifrån markens förutsättningar och företagarens produktionsinriktning. Viltstammar i balans med naturen är även viktigt ur ett samhällsperspektiv.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har i samverkan tagit fram en handledning, som ett verktyg till att använda sajten samt för att bygga på med lokala och regionala engagemang. Studiecirkeln riktar sig till LRF-medlemmar som är markägare och som jagar själva eller upplåter sin jaktmark till andra, och till jägare som inte äger mark i området men som jagar och är delaktiga i den praktiska viltförvaltningen. Målgrupp kan vara LRF lokalavdelningar, älgsskötselområden osv.

Studiecirkeln är upplagd till tre träffar, följande mål/syften har formulerats för denna studiecirkel:

1. Diskussion runt webbutbildningen Skog och klövvilt.
Att tillsammans reflektera över viltstammarnas storlek i förhållande till de areella näringarna i det egna närområdet.

2. Mål och strategier för förvaltning. Att diskutera, planera för och samverka kring hur vi når balans mellan viltstammar och naturliga foderresurser i skogslandskapet.

3. Fältbesök. Att genom besök vid referenshägn eller tallplantering skaffa sig bättre insikt i hur man ser skador och betestryck.

I samarbete med