Landsbygden är en förutsättning för energiomställningen till mer förnybart; genom produktionen av biomassa, men även genom ytor för vind- och solkraft. För att råvaror från jord och skog ska kunna användas till att ersätta fossilt, är det viktigt att de gröna näringarna har tillgång till el till rimliga kostnader samtidigt som marken kan brukas. 

Biobränslen svarar idag för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. För att minska andelen fossilt i energisystemet är det viktigt att marken kan brukas. Idag saknas samhällsekonomiska analyser när elnät ska byggas ut, som tar hänsyn till produktionsbortfall och kommande potential för markanvändningen. Genom att arbeta för ökad markförläggning av elkablar, istället för luftledningar, tas mindre mark i anspråk och kan användas för att leverera hållbart producerad mat, förnybara material och förnybar energi.

Elnätsföretagen har monopol på elnätet inom sitt område och reglering är därför nödvändig för att säkerställa ett rimligt pris till alla elkunder. Företagare som är verksamma inom de gröna näringarna har förhållandevis hög elförbrukning. Dessa har därför påverkats av den kraftiga höjningen av elnätsavgifterna det senaste decenniet. LRF välkomnar de steg till reglering som tagits för att motverka oskäliga elnätsavgifter, som samtidigt tar hänsyn till elnätsbolagens behov av investeringar i elnätet. Mer behöver dock göras för att minska oskäliga elnätsavgifter som konsumenterna betalar.

LRF vill att:

 • Markförläggning av elnät prioriteras.
 • Fler regleringar ska genomföras för att minska oskäliga elnätsavgifter.

Det här är LRFs utgångspunkter i arbetet med att säkerställa hög leveranskvalitet på landsbygden:

 • Elnät ska grävas ner. Kablarna bör läggas utmed vägar eller tillsammans med annan infrastruktur. För skogsbilvägar kan det vara lämpligt att lägga kabeln mitt i vägen. Det är ofta lönsammare att lägga jordkabel än att bygga ny luftledning, eftersom underhållet på en nergrävd kabel blir mycket lägre.
 • Samförläggning av el, tele och bredband ska alltid eftersträvas.
 • Elnät för vindkraft ska grävas ner.

LRF anser att en samhällsekonomisk beräkning alltid ska ligga till grund för beslut om kabel eller luftledning. Beräkningen ska bygga på samhällsvärdet av:

 • Skog ur produktion, (förädlingsvärde, betydelse för sysselsättning samt koldioxidupptag)
 • Ledningens påverkan på landskapet/ brukningshinder/byggnationshinder
 • Ökad elektromagnetisk strålning vilket försvårar bostadsbyggande och företagande

Till detta ska läggas kostnaden för drift och underhåll av en luftledning respektive kabel under dess livslängd, till exempel:

 • Kostnader för kalröjning av ledningsgatan
 • Kostnad för fällning/helikoptertoppning av träd i kantzonen samt ersättning till markägare
 • Kostnad för jordtagsmätning

Kostnaden för drift och underhåll är cirka 4 000-6 000 kronor per kilometer luftledning och år för regionnät, respektive 7 000 kronor för stamnät. Utslaget över ledningens livslängd blir detta en stor kostnad som saknas i beslutsunderlaget. Orsaken till det är att Kapitalkostnaden och drifts- och underhållskostnaderna är åtskilda.
Kapitalkostnaden tas när ledningen byggs, medan kostnad för drift och underhåll tas ut löpande via elnätsavgiften när ledningen är i drift.

Här kan du ladda ned några rapporter och dokument i ämnet:

Samhällsekonomisk analys av skog (pdf)

Kostnader för kabel respektive luftledning (pdf)

Markintrång: till vad ska marken användas? (pdf)

Kontakt

Frågor kring elnätsintrång
Björn Galant, äganderättsexpert
Telefon: 010-184 41 94
E-post: bjorn.galant@lrf.se

Främjandefrågor
Wictoria Bondesson, Företagarvillkor och Analys
Telefon: 010-184 45 40
E-post: wictoria.bondesson@lrf.se