LRF vill att:

Infrastruktur

 • Bredbandsstödet ska förstärkas och förändras för att kunna täcka bredbandsutbyggnaden i glesbebyggda områden.
 • Utbyggnaden av mobilt bredband prioriteras, med särskilt fokus på att framtidens 5G-nät snabbt når landsbygdens företag.
 • Testbäddar för utveckling av autonoma fordon upprättas på landsbygden.
 • Investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige premieras.
 • Reseavdraget förändras så att det i högre utsträckning kompenserar för ökade kostnader för resor på landsbygden.
 • Statliga och kommunala stöd till de enskilda vägarna utökas.
 • Vägunderhåll prioriteras och att statliga samt kommunala vägar anpassas för det gröna näringslivets transporter.
 • Markförläggning av elnät prioriteras.
 • Fler regleringar ska genomföras för att minska oskäliga elnätsavgifter.

Lokalt företagsklimat

 • Rättviksmodellens synsätt och arbetssätt ska tillämpas av fler kommuner och länsstyrelser runt om i Sverige.
 • Lagstiftning om gårdsförsäljning ska utformas från ett företagar- och landsbygdsperspektiv.
 • Bygglovskrav för gårdsbutiker ska tas bort.
 • Utformningen av regler för bygglov förändras så att varje kommun i större utsträckning själv kan fatta beslut om undantag och dispenser.
 • Strandskyddsreglerna reformeras med ett tydligare fokus på landsbygdsutveckling.
 • En ny jaktlagsutredning tillsätts i syfte att ta fram en ny jaktlag som balanserar viltets värden mot viltets kostnader.

Samhällsservice

 • Nya lösningar för att öka antalet utlämningsställen och bidra till snabbare och effektivare leveranser av post och paket ska stimuleras.
 • Myndigheter förbättrar sin krisberedskap i dialog med det gröna näringslivet.
 • Det ska finnas fler poliser på landsbygden.
 • Tullens befogenheter gällande stöldgods ska utökas.
 • En översyn och höjning av straffsatserna för djurrättsrelaterade brott ska genomföras.