Vi står inför en omfattande förändring av våra transportsystem, vilket leder till nya möjligheter för flexiblare och klimatvänliga transporter på landsbygden.

En del av detta nya transportsystem är förarlösa fordon, där det finns stor potential att utveckla långväga trafik som sker på individuella anrop. Ett smart system med autonoma fordon kan ersätta dagens mycket glesa kollektivtrafik och leda till väsentligt ökad flexibilitet. Autonoma fordon har även stora möjligheter att utveckla och effektivisera de gröna näringarnas transporter, av bland annat virke och mjölk. Det finns många lågtrafikerade vägar i glesbygd som skulle kunna användas för att upprätta testbäddar för autonoma fordon, som både kan användas för utveckling av ny kollektivtrafik och företagstransporter.

Långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel

Transportsystemet står inför en nödvändig grön omställning. Sveriges lantbrukare producerar redan idag råvaror från skog och jord som används till att ta fram biodrivmedel. För att fler företag ska våga investera i förädling av råvara till drivmedel behövs dock långsiktiga spelregler och en förutsägbar skattepolitik. Genom att höja den inhemska produktionen av förnybara drivmedel tryggar vi vår självförsörjning och bidrar till mer hållbara biodrivmedel på marknaden för konsumenten.

Reseavdraget bör förändras

Omställningen av fordonsflottan kommer att ta tid och det finns risk att stigande skatter på fossila drivmedel kommer att slå hårt mot de som bor och verkar på landsbygden, som i många fall saknar alternativ till bilen. Detta riskerar att påverka såväl företagen och tillgången till arbetskraft negativt. Det nuvarande reseavdraget som finns till för att kompensera för långväga resor mellan bostad och arbete, används idag i högre utsträckning i storstadsområden än på landsbygden. Reseavdraget bör därför förändras, så att det i högre grad används för att kompensera för långväga resor på landsbygden och ökade kostnader för drivmedelsskatter. 

LRF vill att:

  • Testbäddar för utveckling av autonoma fordon upprättas på landsbygden.
  • Investeringar i produktion av biodrivmedel i Sverige premieras.
  • Reseavdraget förändras så att det i högre utsträckning kompenserar för ökade kostnader för resor på landsbygden.

 

Kontakt

Främjandefrågor
Wictoria Bondesson, Företagarvillkor och Analys
Telefon: 010-184 45 40
E-post: wictoria.bondesson@lrf.se

Frågor om biodrivmedel
Niklas Bergman, expert resurseffektivitet och energi
Telefon: 010-184 44 60
E-post: niklas.bergman@lrf.se

Frågor om skatter och reseavdrag
Martin Mörman, expert företagarvillkor och skatter
Telefon: 010-184 45 68
E-post: martin.morman@lrf.se