Majoriteten av LRFs medlemmar bor och verkar på landsbygden. Ett fungerande vägnät behövs för att barnen ska kunna komma till skolan varje dag, för att transportera livsmedel, skogsprodukter, foder och annat till och från landsbygden och de företag som finns där. Det är ofta ute på gårdar och ute i skogen som många transporter börjar eller slutar.

LRFs medlemmar deltar ofta i vägföreningar och bidrar med tid, maskiner, redskap och pengar för att säkerställa att det enskilda vägnätet fungerar. Samtidigt finns det ett växande renoveringsbehov på de enskilda vägarna där bland annat upprustning av många broar är nödvändigt framöver. Det finns även stora utmaningar när det kommer till snöröjningen av enskilda vägar i norra Sverige, där Trafikverket kräver att entreprenörerna ska prioritera det statliga vägnätet. Det innebär att de boende ofta får betala mer för snöröjningen, eftersom entreprenören tvingas att åka tillbaka till de enskilda vägarna istället för att ta dem i samband med plogning av de statliga vägarna.

Enligt Trafikverket har det blivit allt fler och tyngre fordon på de enskilda vägarna de senaste åren. Många av dessa är jord- och skogsbrukstransporter. Samtidigt väljer Trafikverket varje år att omvandla en rad statliga vägar till enskilda. Det enskilda vägnätet utgör den största delen av vägnätet och är centralt för att säkerställa samhällets försörjning av livsmedel, skogsråvara och biobränsle. LRF anser därför att mer offentliga resurser behöver tillskjutas enskilda vägar för att fler ska kunna bo och driva företag på landsbygden.

Även de kommunala och statliga vägarna ska ha god standard och vara anpassade efter det gröna näringslivets transporter. Om vi ska ha en ökad produktion av livsmedel och skogsprodukter i framtiden måste förutsättningarna för att transportera gods och varor fungera i praktiken. Till exempel måste dagens moderna lastbilar och maskiner kunna föras fram på vägnätets alla delar avseende bland annat vikt, längd och bredd. Bärigheten på vägnätet måste stärkas. Samtidigt har en underhållsskuld byggts upp på delar av vägnätet, vilket kräver ökade resurser till vägunderhåll under de kommande åren.

LRF vill att:

  • Statliga och kommunala stöd till de enskilda vägarna utökas.
  • Vägunderhåll prioriteras och att statliga samt kommunala vägar anpassas för det gröna näringslivets transporter.