EU står för fred och samförstånd och en fri och rörlig marknad som i teorin ger LRFs medlemmar tillgång till 500 miljoner konsumenter och stora möjligheter. Men gemensamma regler behöver finnas där vi har en gemensam politik och konkurrensvillkor måste vara jämlika.

Olika syn, olika förutsättningar

I vissa frågor är skillnaderna mellan medlemsländerna stora. Det gäller till exempel skogen där förhållandena i de nordiska länderna skiljer sig från dem på kontinenten, och man har olika syn på bevarande och brukande.

Eftersom EU-nivåns beslut i så hög grad påverkar den svenska bondens förutsättningar och verksamhet har LRF sedan 1989 ett kontor i Bryssel. Fyra personer där är ögon, öron och dörröppnare för Sveriges gröna näringsliv i det europeiska sammanhanget.

Informella nätverk

Att finnas på plats i Bryssel ger direkt tillgång till egna informationskällor och värdefull kunskap. Det handlar också om att komma in i ”EU-tänket” och hantera frågorna utifrån rätt perspektiv.

Och att kunna vara aktiv vid precis rätt tidpunkt är avgörande för att lyckas i processen. Liksom att kunna utnyttja de informella och personliga kontaktvägar som kännetecknar det nätverksbaserade arbetet i Bryssel.

LRF tror på unionen

Framförallt måste LRF vara aktivt på EU-nivå och inte förvänta sig att svenska politiker driver det gröna näringslivets frågor. Och hemma i Sverige gäller det att vara med och påverka hur EU-reglerna tolkas och tillämpas eftersom vi ofta tenderar att vilja vara ”bäst i klassen”.

Både i omvärlden och hemma i Sverige är det europeiska projektet ifrågasatt, ibland på oklara grunder. LRF tror starkt på samarbete och på unionen. EU blir vad vi gör det till.