Havre på fält

Fossilfritt samhälle

Beroendet av fossil energi är vår tids stora klimatutmaning. Vi i det gröna näringslivet sitter på lösningarna med resurserna till en fossilfri framtid. Genom att bruka för klimatet binds koldioxid och på nästan alla områden kan den fossila oljan ersättas av den gröna cellen. Det svenska jord- och skogsbruket har potential att i ännu högre grad bidra till en konsumtion som inte påverkar klimatet.

Ska vi klara klimatutmaningen globalt behövs en politik som gynnar en ökad tillväxt inom det gröna näringslivet. De gröna näringarna är grundbulten i omställningen från en fossildriven till en biobaserad ekonomi. Nu krävs en samlad politik och långsiktig strategi för att en fossilfri framtid ska bli verklighet.