Presenterar möjligheterna
Det är dags att ta en fossilfri framtid på allvar tycker LRF och arbetar för att sprida budskapet till politiker och opinionsbildare. LRF har bland annat varit inbjudet till regeringens innovationsråd och där lyft innovationskraften i det gröna näringslivet och hur det kan bidra till den stora samhällsutmaningen genom att ersätta fossil energi och råvara med förnybar från skogen och lantbruket.  

Bjuder in till gårdsbesök
LRF saknar en långsiktig energipolitik för mer förnybar energi och har bjudit in energiministern på gårdsbesök för att visa på entreprenörsandan på gårdsnivå, men också på hur oklara skatteregler kan omkullkasta satsningar på förnybart.
Här intill kan du läsa mer om ministerns besök i verkligheten.

Skapar allianser
Tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv skrev LRF en debattartikel i Dagens Nyheter om hur svenska företag kan vara världsledande på effektiv produktion och klimatsmarta produkter och tjänster. I sex punkter berättade de tre organisationerna  hur Sverige kan medverka till att begränsa den globala uppvärmningen. Svenska företag har högt tekniskt kunnande och starkt engagemang i hållbarhetsfrågor. Och Sverige kan bli bättre på att använda sitt naturkapital för att ersätta fossilt med förnybart.

Läs artikeln här.

LRF finns också med som en av 21 svenska aktörer som tar ställning för att minska utsläppen av växthusgaser, Klimatmålsinitiativet.

Läs mer om det här.

Arbetar för en stark ägande- och brukanderätt
Om svenska lantbruksföretag tvingas lägga ned för att de inte kan konkurrera med sina kollegor utomlands och vi istället importerar motsvarande varor innebär det att Sverige exporterar klimatbelastningen. Förutsättning för all näringsverksamhet är en stark ägande- och brukanderätt.

I samband med Vattendirektivet har LRF arbetat hårt både centralt och regionalt mot att en alltför stor kostnadsbörda ska hamna på lantbrukarna och för att produktiv åkermark inte ska tas i anspråk för åtgärder.

Läs mer om vattenarbetet här.

Framhåller skogen
Skogsråvaran är en nyckel i omställningen till framtidens biobaserade samhälle och LRF lyfter vikten av att skogen brukas. Det svenska familjeskogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt med den känsla och det ansvar som följer med att äga sin skog. 

Läs mer här.

Är delaktigt i regeringens nationella livsmedelsstrategi
Det behövs rätt förutsättningar för att driva ett klimatmässigt hållbart och konkurrenskraftigt lantbruk.  LRF har tagit fram ett förslag som ett inlägg i regeringens arbete med en nationell livsmedelsstrategi med ett antal mål inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet där tillväxt på den svenska matmarknaden står i fokus.

Läs mer här.

Syns i debattforum
LRFs företrädare är aktiva i debatten och  för fram budskapet  om en strategi för biobaserad ekonomi som gör att vi kan ha fokus på att minska utsläppen av växthusgaser, öka upptag och lagring av koldioxid i skog och mark och samtidigt ersätta fossila resurser och energi.

Läs mer på till exempel Supermiljöbloggen