De fodertillsatser som får användas i foder till ekologiska djur är begränsade. De finns listade i bilaga VI i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008. Tre fodertillsatser är nu tillagda i den listan. Det är selenberikad jäst, kopparoxidklorid, TBCC och Zinkkloridhydroxidmonohydrat, TBZC. Dessutom har listan anpassats till foderlagstiftningen i övrigt och en del tillsatser har bytt namn.

Läs mer om fodertillsatserna och de aktuella förändringarna i Jordbruksverkets EKO-brev http://www.anpdm.com/newsletter/3639746/44425D447843435A4A71

Ytterligare förändringar är att mikroalger nu även omfattas av tillämpningsområdet för den ekologiska förordningen 834/2007. Övergångstiden för användning av icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor förlängs med ett år. Tidsfristen för översyn av vissa oenologiska metoder vid produktion av ekologiskt vin förlängs till 1 augusti 2018. Bilagorna II (växtskyddsmedel) och VIII (livsmedelstillsatser och processhjälpmedel) i 889/2008 har också uppdaterats. 

I Kommissionens förordning (EG) nr 673/2016 som uppdaterar EU-förordningarna 889/2008 och 837/2007 kan du läsa om alla förändringar.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0673&from=ga