Kvartal 3 - 2017

Prognosen för 2017 har höjts sedan förra kvartalsrapporten och indikerar nu en real värdetillväxt med 4,7 procent. Mjölk, oljeväxter, spannmål, lamm och gris beräknas öka i värde under 2017. Procentuellt sett är ökningen högst för oljeväxterna där odlingen har ökat kraftigt. Räknat i pengar är höjningen störst för mjölken men det är från en mycket låg nivå 2016. Potatis och ägg beräknas tappa produktionsvärde 2017. Mervärdet för ekologiskt beräknas också minska men det beror inte på att den ekologiska produktionen minskar utan på att den konventionella mjölken hade en djupare prissvacka 2016 än vad den ekologiska hade. Därav minskar mervärdet 2017 trots att priset har stigit.

Sammantaget indikerar prognosen en real värdetillväxt på 7,2 procent sedan basåren 2010-14. Detta är något under målet för tre år. Tre procent i tre år skulle varit 9,3 procent sedan basåren.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:3

Kvartal 2 - 2017

God tillväxt 2017: Nu när statistiken för ekologisk produktion och trädgårdsodling har kommit kan uppgifterna för helåret 2016 betraktas som slutliga. Trädgård hade en starkare utveckling än prognostiserat medan mervärdet för ekologiskt blev som tidigare. De nya siffrorna för helåret 2016 visar att det totala produktionsvärdet minskade med 860 miljoner vilket är en real minskning med 2,8 procent jämfört med 2015. Minskningen förklaras i huvudsak av lågt pris på mjölk under 2016.

Prognosen för 2017 är en real tillväxt med 3,1 procent. Mjölk, oljeväxter, spannmål, lamm och kyckling beräknas öka i värde under 2017 medan potatis, ägg och mervärdet för ekologiskt beräknas minska.

Sammantaget indikerar prognosen en real tillväxt på 6 procent sedan basåren 2010-14. Detta är något under målet för tre år. Tre procent i tre år skulle varit 9,3 procent sedan basåren.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:2

Kvartal 1 - 2017

Prognosen för 2017 är en real tillväxt med 3,9 procent. Mjölk, oljeväxter, spannmål, kyckling, nöt och gris beräknas öka i värde under 2017 medan potatis, lamm och mervärde för ekologiskt beräknas minska. Sammantaget indikerar prognosen en real tillväxt på 6 procent sedan basåren 2010-14. Detta är under målet för tre år. Tre procent i tre år skulle varit 9,3 procent sedan basåren.

Rapport: Kvartalsrapport 2017:1

Kvartal 4 - 2016

Den preliminära beräkningen för 2016 visar att det reala produktionsvärdet har sjunkit med 1 procent sedan 2015. Produktionsvärdet är nästan oförändrat men inflationen har gjort att det reala värdet har gått ner. Den stora värdeminskningen under 2016 gäller spannmål och mjölk. Här handlar det både om lägre pris och om minskad volym. Starkast jämfört med 2015 gick sockerbetor, ekologiskt, potatis, ägg och nötkött. Dessa branscher hade en real tillväxt på 10 procent eller mer under 2016.

Sammantaget har det varit en real tillväxt på 4 procent sedan basåren 2010-2014. Detta är något under målet på 6 procent som gäller för två år. Utfallet är preliminärt eftersom det fortfarande saknas slutliga data gällande skördenivåer, trädgårdsodling och ekologisk produktion.

Rapport: Kvartalsrapport 2016:4

Kvartal 3 - 2016

Prognosen för 2016 har höjts sedan förra kvartalsrapporten och indikerar nu en real tillväxt med 2 procent. Spannmål, mjölk och lamm beräknas tappa värde under 2016 men allt annat beräknas ha god tillväxt. Starkast går sockerbetor, ekologiskt, proteingrödor, kyckling, ägg och nötkött. Dessa

branscher beräknas ha en real tillväxt som är högre än 10 procent under 2016. 

Rapport: Kvartalsrapport 2016:3

Kvartal 2 - 2016

Prognosen för 2016 är en real tillväxt med 0,5 procent. Mjölk, spannmål och lamm beräknas tappa i värde men allt annat beräknas ha god tillväxt, främst kyckling, ekologiskt och socker. Sammantaget indikerar prognosen en real tillväxt på 6 procent sedan basåren 2010-14. Detta är i nivå med målet för två år. Att målet kan nås trots att den årliga tillväxten varit under 3 procent beror på att produktionsvärdet 2014 låg 4,5 procent över genomsnittet för hela perioden 2010-2014.

Under andra kvartalet 2016 har volymen legat högre än motsvarande period 2015 för ägg, kyckling och gris men lägre för nötkött. Mjölken har också börjat tappa volym. Jordbruksverkets skördeprognos indikerar att spannmålsskörden blir 10 procent lägre än 2015. Oljeväxterna ligger däremot kvar på samma nivå som 2015. Prisutvecklingen var svag under andra kvartalet 2016. Totalt sett sjönk priserna 1 procent jämfört med första kvartalet, och 3 procent jämfört med samma tid i fjol. Lägre pris för mjölk och spannmål väger tungt. Potatis, nötkött, kyckling och griskött gick mot trenden och hade klart högre priser än samma tid året innan. Nu när statistiken för ekologisk produktion och trädgårdsodling för 2015 har kommit kan uppgifterna för förra året betraktas som slutliga. Ekologiskt hade en starkare utveckling än prognostiserat men trädgård svagare. Det senare främst på grund av lågt pris på tomater och kryddväxter från växthus.

Rapport: Uppföljning av LRFs strategiska mål, kvartal 2 2016

Kvartal 1 - 2016

Kvartalsrapporten har omvandlats så att den numera har ett genomsnitt för åren 2010 till 2104 som basår. Detta i enlighet med LRFs strategiska mål. De nya men fortfarande preliminära siffrorna för helåret 2015 visar att det reala produktionsvärdet ökade med 600 miljoner eller 1,4 procent jämfört med 2014. Prognosen för 2016 är en tillväxt med ytterligare 1,4 miljarder eller 2,3 procent. Mjölk, spannmål och lamm beräknas tappa värde i under 2016 medan allt annat har god tillväxt.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategi, kvartal 1 2016

Kvartal 4 - 2015

Den preliminära beräkningen för 2015 visar att det reala produktionsvärdet blev oförändrat mot 2014. De reala tillväxten har då varit 13 procent sedan basåret 2010. Detta innebär en genomsnittlig real tillväxt på 2,5 procent per år vilket är mer än dubbelt så högt som målet på 1 procent.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 4-2015 

Kvartal 3 - 2015

Prognosen för 2015 indikerar en minskning med 100 miljoner eller 0,2 procent mot 2014. Mjölk och socker står för det stora bortfallet. Grisproduktionen beräknas också tappa lite. I övrigt pekar prognosen på god tillväxt.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 3-2015 

Kvartal 2 - 2015

Prognosen för 2015 är lägre än föregående år. Den indikerar en minskning med 900 miljoner eller 2,4 procent mot 2014. Mjölk och socker står för det stora bortfallet. Grisproduktionen beräknas också tappa lite. I övrigt pekar prognosen på god tillväxt. Spannmål och proteingrödorna prognostiseras få toppskördar men oförändrat pris. Kyckling, lamm, ägg och nötkött verkar både öka i pris och volym. Prognoserna för träd¬gård, ekologiskt samt lokal förädling och försäljning är mycket osäkra men indikerar tillväxt.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 2-2015 

Kvartal 1 - 2015

Nu när mer slutliga siffror har kommit för 2014 visar sig produktionsvärdet ha ökat med nästan 300 miljoner eller 0,9 procent sedan 2013. Det innebär en real tillväxt på 12 procent sedan basåret 2010 vilket är mer än dubbelt mot målet på 4 procent för fyra år.

Prognosen för 2015 är en minskning med 1,5 miljarder eller 4 procent. Det är mjölk och socker som står för det stora bortfallet. Lamm, nötkött, kyckling och ägg förväntas däremot öka i värde. Prognosen är dock mycket osäker. Detta speciell för trädgård, ekologiskt samt lokal förädling och försäljning eftersom där ännu inte finns uppgifter för 2014.

Rapport: Uppföljning av livsmedelsstrategin, kvartal 1-2015 

Den preliminära beräkningen för 2016 visar att det reala produktionsvärdet har sjunkit med 1 procent sedan 2015. Produktionsvärdet är nästan oförändrat men inflationen har gjort att det reala värdet har gått ner. Den stora värdeminskningen under 2016 gäller spannmål och mjölk. Här handlar det både om lägre pris och om minskad volym. Starkast jämfört med 2015 gick sockerbetor, ekologiskt, potatis, ägg och nötkött. Dessa branscher hade en real tillväxt på 10 procent eller mer under 2016.

Sammantaget har det varit en real tillväxt på 4 procent sedan basåren 2010-2014. Detta är något under målet på 6 procent som gäller för två år. Utfallet är preliminärt eftersom det fortfarande saknas slutliga data gällande skördenivåer, trädgårdsodling och ekologisk produktion.