Djur, natur och kultur
Allt hänger ihop. Djuren, våra viktiga markvårdare, betar och genom deras idoga arbete får vi ett öppet och variationsrikt landskap med rika natur- och kulturvärden. Utan de betande djuren skulle en stor del av Sveriges naturbetesmarker växa igen. Många av Sveriges rödlistade arter skulle då försvinna och Naturvårdsverket har konstaterat att det behövs fler betande djur för att klara vissa av riksdagens miljömål.

Biologisk mångfald och natursköna platser
Det svenska landskapet är rikt på natursköna upplevelser. I våra djupa skogar, odlade marker och betade landskap kan många arter av växter, fåglar och insekter leva. Alla dessa arter utgör en viktig del av vår biologiska mångfald. Humlor, bin och dagfjärilar finns ofta bara i våra odlingslandskap. Betesmarker kan faktiskt rymma en artrikedom jämförbart med en regnskog. Men det är inte bara växter, fåglar och insekter som trivs i odlingslandskap. De är även attraktiva miljöer för både boende och rekreation. I internationella studier har man kunnat visa en positiv befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt i natursköna områden.

Svensk mat som krisberedskap
Svensk mat är en del av vårt försvar, försörjningsberedskap kallas det för. Idag är världen mer orolig än tidigare därför har det blivit än viktigare att kunna försörja Sveriges befolkning. Ungefär hälften av den mat vi äter i Sverige är importerad. Hamnar Sverige i kris och våra importvägar stängs blir det svårt att försörja befolkningen på bland annat livsmedel. Genom att köpa svenskt stödjer du svenska producenter!

Låt siffrorna prata
Hur stor effekt blir det om vi efterfrågar svenska lantbruksprodukter? Låt oss bli konkreta och prata siffror en stund.

  • Det blir jobb. Jord- och skogsbruk sysselsätter tillsammans 106 600 personer eller 2,3 procent av Sveriges befolkning. Svensk köttnäring består av 25 000 företag. Den svenska köttproduktionen av gris, nöt och lamm sysselsätter närmare 8 000 personer
  • Heja svenskt kött.  Ökad efterfrågan på lamm-, gris- respektive nötkött har en större potential att generera sysselsättning och tillväxt i samhällsekonomin relativt andra sektorer. I genomsnitt (3,03 för nöt och 1,8 för gris) leder en ökad efterfrågan på gårdsnivå motsvarande 1 miljon kronor till att skapa 2,4 nya jobb.
  • En till ost, tack. Om vi i Sverige väljer att konsumera ytterligare 1 kilo svensk ost per person skapas 900 nya jobb i vårt land, varav 400 inom jordbruket och 500 i övrig ekonomi. I praktiken räcker det med att varje hushåll köper ytterligare 2 kilo svensk ost per år.