Regeringen inriktningsmål till Upphandlingsmyndigheten gällande offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett strategiskt verktyg för att uppnå samhällsviktiga mål är i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Genom att ställa krav på att produkter ska leva upp till exempelvis den nivå på djuruppfödning som motsvaras av svensk lag kan offentlig sektor bidra till ökad konkurrenskraft hos svenska producenter.

Effektiva offentliga inköp. Vad och hur kommunen upphandlar har stor betydelse för näringslivet. Exempelvis kan kommunen ta fram måltidspolicies för att tydliggöra vad man vill uppnå med upphandlingen. Bjuda in till nätverksträffar med lokalt näringsliv, leverantörer för att undersöka marknaden inför upphandlingen.

Mångfald av leverantörer. Dela upp anbuden i syfte att öka konkurrensen, öppna upp för nya innovationer och produkter.

Rättssäker upphandling. Alla krav som ställs på en produkt ska vara kopplade till produkten, och de ska vara rimliga, relevanta och möjliga att följa upp. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Främja innovationer och alternativa produkter, miljömässig upphandling och socialt ansvar. Upphandlande myndigheter kan använda sin köpkraft till att främja innovationer, ta hänsyn till miljö- och socialt ansvar, schyssta arbetsvillkor vid upphandling av varor och tjänster. Upphandlingsmyndighetens kravpaket gör det enklare att se vilka hållbarhetskriterier som är i linje med samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö.